Donations for Shelters Project on unwanted and abandoned Thai Bangkaew Dogs 
........................................สนใจร่วมสนับสนุน  ติดต่อ  bangkaew@bangkaew.com Bangkaew e-Book........................................สนใจร่วมสนับสนุน  ติดต่อ  bangkaew@bangkaew.com

Bangkaew.Community
บ้านรักษ์บางแก้ว
เชิญตั้งกระทู้ใหม่ได้ที่บอร์ดใหม่ ที่ ชุมชนคนรักบางแก้ว

Website for sharing information and opinions on Thai Bangkaew Dog (Best view with 1024*768 Setting)
เว็บไซต์เพื่อการ ซื้อ ขาย จ่าย แจก ฝาก รับ อุปการะ สุนัขบางแก้ว[ Home | Background | Main Board | Photo Gallery | PDBT | Pitlok | RaksaBangkaew | Thana | Nisit | KM Search | e-Learning ] [ For Eng/Jap Page | Webcam eBook | TBK Link | GuestBook | GoInter | Donation | e-Commerce | New Topic | Help ]
ทรรศนะเกี่ยวกับทิศทางสุนัขบางแก้ว

เห็นเว็บของ ชมรมผู้เพาะพันธุ์สุนัขบางแก้วประเทศไทย หยุดไป
http://www.thaibangkaewbreederclub.org/
รู้สึกเสียดายบทความดีๆในนั้นเยอะ
บังเอิญมีเหลืออยู่ใน Cache Memory ตอนหนึ่ง เป็นของคุณธนา
ขออนุญาตนำมาฝากไว้ชั่วคราวที่ http://tana.bangkaew.com/
เพื่อเผยแพร่ให้ผู้สนใจได้อ่านกัน

เว็บมาสเตอร์ (203.118.71.*) [ วันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2547 เวลา 06:06 น. ]

ชมรมผู้เพาะพันธุ์สุนัขบางแก้วประเทศไทย ขอแนะนำเกี่ยวกับผู้เขียน
คุณธนา อัจฉริยะวรรณ
คุณธนาเป็นผู้ที่มีใจรักและสนใจศึกษาเกี่ยวกับสุนัขมาเป็นเวลากว่า20ปี และได้ทำการเพาะเลี้ยงสุนัขมานานกว่า15ปี ได้ผ่านการอมรมหลักสูตรการตัดสินสุนัขจากต่างประเทศ
เริ่มเป็นกรรมการตัดสินสุนัขมาตั้งแต่ปี2537 จนปัจจุบันเป็นประธานคณะกรรมการตัดสินสุนัขของสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข(ประเทศไทย) นอกจากเป็นกรรมการตัดสินการประกวดสุนัขในประเทศไทยแล้วยังได้เดินทางไปตัดสินการประกวดสุนัขในต่างประเทศคือ อินเดีย ฟิลิปินส์ มาเลเซียและญี่ปุ่น
ทางชมรมผู้เพาะพันธุ์สุนัขบางแก้วประเทศไทย ต้องขอขอบคุณทางคุณธนา อัจฉริยะวรรณเป็นอย่างสูงที่ได้เอื้อเฟื่อ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาสุนัขบางแก้ว เราจึงให้ชื่อหัวข้อบทความทรงคุณค่า โปรดอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ แล้วท่านจะได้ประโยชน์ จากบทความเหล่านี้แน่นอนเราขอรับรองบทสัมภาษณ์คุณธนา อัจฉริยะวรรณ ในฐานะเป็นกรรมการตัดสินสุนัข และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสุนัขสายพันธุ์บางแก้ว เพื่อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับหนทางการพัฒนาสุนัขสายพันธุ์บางแก้วไปสู่เวทีมาตรฐาน

ถาม เวลาคุณตัดสินสุนัขสายพันธุ์บางแก้ว คุณใช้หลักอะไรในการตัดสิน
ตอบ ในฐานะเป็นกรรมการผู้ตัดสินสุนัข ผมจะต้องทำความเข้าใจกับมาตรฐานสายพันธุ์ของสุนัขพันธุ์นั้นๆให้กระจ่างก่อน ทั้งนี้คือ ต้องใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาเพื่อการตีความในคำจำกัดความ (Definition) ของมาตรฐานสายพันธุ์ดังกล่าว ซึ่งต้องอาศัยความรู้เรื่องลักษณะทางกายวิภาคของสุนัข (Dog Anatomy) มาร่วมด้วยเพราะเมื่อเราทราบถึงลักษณะดังกล่าวได้ดี ก็จะส่งผลให้เราทราบถึงหน้าที่ (function) ของความสัมพันธ์ระหว่างกระดูกกับกระดูก ตลอดจนเส้นเอ็นที่ทำหน้าที่ยึดกระดูกเหล่านั้น ที่จะทำให้สุนัขเคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด อันเป็นที่มาของการตัดสินว่าด้วยเรื่องการเคลื่อนไหว (movement) เป็นต้น
นอกจากนี้แล้ว เวลาผมทำการตัดสิน ผมจะให้ความสำคัญเป็นลำดับ โดยพิจารณาจากข้อบกพร่องที่รุนแรงจากมากไปหาน้อย โดยอ่านจากมาตรฐานสายพันธุ์เป็นหลัก เช่น เมื่อมาตรฐานกำหนดว่าสีของตาว่าต้องเป็นสีน้ำตาล ถ้าผมเห็นว่าตาเป็นสีน้ำตาลแล้ว ไม่ว่าจะสีอ่อนหรือแก่ ผมถือว่าสุนัขทั้ง 2 ตัวมีสีตาที่ไม่ผิดมาตรฐานเหมือนกัน ผมจะไม่เน้นว่าตัวนี้มีสีตาที่เข้มกว่าต้องให้ตัวนี้ชนะ ผมจะต้องพิจารณาส่วนประกอบอื่นด้วย เพื่อหาว่าสุนัขตัวใดที่มีลักษณะโดยรวมใหล้เคียงมาตรฐานสายพันธุ์มากที่สุดเป็นผู้ชนะ ทั้งนี้ต้องพิจารณาจากองค์ประกอบดังนี้
1. Breed Character คือ ลักษณะเฉพาะที่สามารถชี้ชัดให้เห็นได้ ว่าใช่สายพันธุ์นี้แน่นอน
2. Balance คือ ความกลมกลืนในโครงสร้างที่ดูแล้วไม่ขัดสายตา
3. Style คือ บุคลิกภาพ ซึ่งรวมถึงการแสดงออกทางอารมภ์ด้วย
4. Soundness คือ การเคลื่อนไหวที่ถูกต้องตามคำจำกัดความที่ระบุในมาตรฐานสายพันธุ์
5. Condition คือ สภาพโดยรวมที่สมบูรณ์ อันแสดงถึงการดูแลเอาใจใส่ที่ดีของเจ้าของ
ถาม คุณมีความเห็นอย่างไรบ้างกับสุนัขสายพันธุ์บางแก้วในปัจจุบัน
ตอบ ในฐานะที่ผมเป็นกรรมการตัดสินสุนัข ผมคิดว่าท่านผู้เกี่ยวข้องน่าจะให้ความสำคัญกับเรื่องต่างๆ เพื่อให้ได้รูปธรรมชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้เพาะพันธุ์จะได้ยึดถือปฏิบัติได้ถูกต้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. กำหนดต้นแบบมาตรฐาน (Prototype) ขึ้นมาให้ชัดเจนก่อน
2. สันหาสุนัขที่มีลักษณะใกล้เคียงข้อ 1 ให้มากที่สุด ไม่ว่าโดยวิธีการผ่านสนามประกวด หรือ โดยจากกรรมการสันหา เพื่อมาใช้เป็นต้นแบบ
3. ทดสอบจิตประสาทว่า นอกจากสรีระที่ดีแล้วยังต้องมีอารมภ์ที่ดีด้วย เพื่อจะได้พิจารณาใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไป
4. ขั้นตอนการพิสูจน์ว่าพ่อแม่พันธุ์ดังกล่าวว่ามีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได้ดีมากน้อยเพียงใด ลูกสุนัขที่ได้มามีข้อบกพร่องที่ผิดเพี้ยนจากมาตรฐานขนาดไหน พ่อแม่พันธุ์ตัวใดมีปัญหาดังกล่าว ก็ไม่สมควรใช้ทำพันธุ์ต่อไป5. เป็นขั้นตอนที่ต้องหาตำแหน่งพ่อแม่พันธุ์ทรงคุณค่าเพื่อใช้เป็นต้นตระกูลของสายพันธุ์ต่อไป ซึ่งในทางสากล เขาแนะนำว่า ให้เริ่มต้นด้วยการใช้พ่อพันธุ์ที่ดีที่สุด 2 ตัวมาเป็น 2 สายหลัก และใช้แม่พันธุ์ที่ดีที่สุดอีก 4 ถึง 8 ตัว มาทำการผสมพันธุ์แบบไขว้สายให้ได้ 8 สายเลือด
6. นำลูกสุนัขที่เกิดจากการเริ่มต้นดังกล่าวในข้อ 5 มาเข้าสู่ขั้นตอนการผสมพันธุ์แบบ line breeding และคัดสุนัขที่มีข้อบกพร่องน้อยที่สุดมาใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในรุ่นต่อไป
7. จากข้อ 6 ท่านก็จะได้สุนัขสายพันธุ์แท้ที่มีสายเลือดนิ่งพอที่จะผลิตลูกสุนัขที่ไม่มีความแตกต่างในรูปลักษณ์ซึ่งจะทำให้กรรมการผู้ตัดสินไม่เกิดความสับสนกับการตีความมาตรฐานสายพันธุ์อีกต่อไป


By: ชมรมผู้เพาะพันธุ์สุนัขบางแก้วประเทศไทย

โดยคุณ wm (203.118.71.*) [ วันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2547 เวลา 06:09 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

เห็นด้วยกับบทความที่มีประโยชน์เช่นนี้ครับคุณ wm
แต่บ้านเราเองจะสนใจเรื่องสายพันธุ์แท้ ที่มีมาตรฐานเดียวอย่างนี้หรือเปล่า ที่จริงเราทำได้และมีโอกาสอย่างมากที่จะทำ
สุนัขบางแก้วเป็นของเรา ถ้าจะเป็นสายเลือดที่เป็นพันธุ์แท้ก็น่าจะมาจากคนไทยทำขึ้นมา ทำ line พันธุ์แท้(เลือกสิ่งที่ดีทั้งหมดขึ้นมาก่อน) 1 สาย ที่มีกลาดเกลื่อนในปัจจุบันเราก็จัดไว้อีกสายหนึ่ง(ที่เราบอกกันมากว่าสายเลือดไม่นิ่ง)

ไม่รู้ในชีวิตนี้จะได้เห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ ใครหนอจะมาสนับสนุนโครงงานที่ใหญ่ ๆ เหล่านี้ รัฐบาล หรือคนมีเงิน
เนื้อเค้าก็ขายไม่ได้ ลดการนำเข้าอะไรก็คงไม่ได้มากเท่าไหร่ หน้าที่ ๆ ทำ ก็มีไม่มากสู้สุนัขบางพันธุ์จากต่างประเทศเค้าไม่ได้

แต่วันหนึ่งข้างหน้า คนอื่นเค้าเห็นคุณค่า หาซื้อจากเมืองไทยไปและไปปรับปรุงสายพันธุ์จนเป็นพันธุ์แท้ขึ้นมา ก็ไม่รู้ว่าจะมีชื่อไทยเหลือหรือเปล่าก็ไม่รู้ คงได้เห็นความขัดแย้งในตัวเองของพวกเรา ที่จะออกมาโวยวายเขา มีของดีอยู่แล้วกลับไม่ทำเอง
อย่าให้มีวันนั้นเลยครับ
โดยคุณ หมาบางแก้ว ส่งเมล์ถึง หมาบางแก้ว (203.152.4.*) [ วันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2547 เวลา 10:42 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2

ผมเป็นผู้หนึ่งที่อยากเห็นบางแก้วมีการพัฒนาที่ดีขึ้น แต่ณวันนี้ มีผู้ที่ตั้งใจจะพัฒนาจริงสักกี่ท่าน บางท่านได้ประโยชน์จากมันมาจนกินดีอยู่ดี มีชื่อเสียง แต่ก็ไม่เคยคิดที่จะพัฒนา ทุกวันนี้ผมว่าเราน่าจะเสียสละ เลิกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว เลิกเห็นแก่พวกพ้อง ขอให้มองกันในระยะยาวมองไปที่ลูกหลาน บางแก้วไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง ไม่ใช่ของจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง แต่เป็นของคนไทยทุกคน หมามันพัฒนาของมันอยู่ตลอดเวลาที่ไม่พัฒนาก็คือคน เพราะคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวคนที่เอาเปรียบหมา ไม่นึกถึงที่หมามันเคยเลี้ยงมาจนมีกินมีใช้ ผมเป็นหน้าใหม่ที่อยากเห็นสุนัขไทยเชิดหน้าเทียบกับต่างประเทศบ้าง แต่ ณวันนี้ความหวังคงเลือนลางดูจากงานประกวดสุนัขบางแก้วแล้ว นับวันจะน้อยลงทุกทีหน้าใหม่เข้ามาไม่ทันไรก็ถอยหมด ดูอย่างงานประกวดของสมาคม(สอบท.)ที่พิษณุโลก มีเฉพาะสุนัขในจังหวัด สุนัขจากต่างจังหวัดแทบจะไม่มี และจำนวนสุนัขก็น้อยลง ส่วนสาเหตุเพราะอะไรนั้นเจ้าหน้าที่สมาคมย่อมรู้ดี ถ้าท่านไม่รีบแก้ไขผมรับรองได้ว่าบางแก้วจะพังก็เพราะน้ำมือของท่านนั่นแหละ ท่านผู้ซึ่งกำหนดมาตราฐานพันธุ์ ขออย่าให้เป็นการเขียนด้วยมือแล้วลบด้วยเท้าเลย ขอฝากถึงผู้ที่รักบางแก้วด้วยความจริงใจผมขอเป็นเฟืองเล็กๆตัวหนึ่งที่จะหมุนต่อไปในการที่จะผลักดันให้บางแก้วอยู่เพื่อเป็นสมบัติของคนไทยทุกคน ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงคนเดียวก็ตาม ได้ระบายอารมย์บ้างก็รู้สึกสบายใจขึ้นต้องขออภัยบางท่านที่ได้อ่านแล้วไม่ถูกใจ ทำอย่างไรได้ก็เขียนไปตามเนื้อ เห็นอย่างไรก็ว่าไปตามนั้น ขอบคุณครับ
โดยคุณ คนไทย (203.113.41.*) [ วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2547 เวลา 00:01 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3

เราสามารถช่วยสุนัขบางแก้วได้ครับคุณคนไทย
เมื่อเรามีแรงอยู่ ก็คงต้องคนละไม้มือเลี้ยงสุนัขบางแก้วไว้ประจำบ้านครับ
เพื่อให้เค้าดำรงค์และสืบเผ่าพันธุ์ได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อเลี้ยงแล้วเข้าใจเค้า คงต้องนำข้อมูลที่เป็นสิ่งดี ๆ ของเค้าประกาศออกมาให้คนไทยได้รู้ จะได้ไม่ลงลืมกันไป รอคนรุ่นใหม่ ๆ สานต่อในการเลี้ยงเค้าครับ วันหนึ่งข้างหน้าคงมีคนไทยเก่ง ๆ ที่จะพัฒนาสายพันธุ์บางแก้วให้เกิดขึ้นได้

เฟืองตัวเล็กอย่างพวกเรานี่แหละครับทำได้ เฟือง 1 ตัวเลี้ยง 1 ตัว เฟืองตัวเล็กแสนตัว ก็สามารถประกอบเป็นเครื่องจักรได้ครับ ใครเป็นอย่างไรช่างเขา เราเฟืองตัวเล็กมีหน้าที่ที่ต้องทำ รักสุนัขบางแก้วจริง ก็ต้องไม่ทอดทิ้งเค้า ช่วยกันเลี้ยง หมดรักเค้าเมื่อไหร่ก็คือวันหมดลมครับ
โดยคุณ หมาบางแก้ว ส่งเมล์ถึง หมาบางแก้ว (203.121.173.*) [ วันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2547 เวลา 08:30 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4

หาคนเป็นแกนก่อนดีกว่าครับ ไม่งั้นเฟืองหมุนไม่ได้
โดยคุณ เกาเหลา (210.86.188.*) [ วันอาทิตย์ ที่ 6 มิถุนายน 2547 เวลา 13:29 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6

เท่าที่เห็นตอนนี้ มีเฟืองหลักพร้อมแกน อยู่หลายชุด(เกินไป)แล้ว แต่ต่างคนต่างหมุน คนละทาง คนละจังหวะ และเฟืองไม่ลงล้อคมากกว่าค่ะ แม้จะพยายามจัดเฟืองให้เข้าชุด แต่ก็หมุนไปไม่ได้ราบรื่น ดีไม่ดี เฟืองเล็กเฟืองน้อย จะพลอยฟัน(เฟือง)หักกันเป็นแถบๆ กระเด็นเข้ารกเข้าพงคนละทิศละทาง

ปัญหาคือทำอย่างไร จึงจะจัดเฟืองหลักทั้งหลายให้ลงล้อคเดียวกัน และมีระบบหลักเพื่อทดเฟืองตัวเล็กตัวน้อยให้หมุนตามกันไปได้ไม่ติดขัด

และจะนำพลังงานอะไร มาผลักดันเฟืองชุดนี้ให้หมุนไปในทาง(พัฒนา)เดียวกัน ถึงมีแกน มีเฟือง แต่ถ้าไม่มีพลังงาน คงไม่สามารถหมุนได้อยู่ดี

โดยคุณ ป้าวิ (203.172.116.*) [ วันอาทิตย์ ที่ 6 มิถุนายน 2547 เวลา 16:56 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7

ท่านเฟืองหลักทั้งหลายอ่านที่ป้าวิเขียนมาเข้าใจมั๊ย ... เราเฟืองเล็กๆตัวหนึ่ง อย่างเรายังเข้าใจเลยน่ะว่าท่านหมายถึงอะไร.. เข้าใจไม่ยากหรอกท่านทั้งหลาย ถ้าเราไม่ ยึดตัวเราของเรา(จริงๆแล้วอยากใช้สรรพนามอย่างอื่นน่ะ ) ลองเอาอะไรที่มันบังตาออกเสียบ้างก็ดีน่ะ เพื่อที่เราจะได้เปิดใจรับกับสิ่งใหม่ (พัฒนาไปในทางที่ดี) แต่สิ่งนั้นที่เรากำลังอ้างถึง พูกถึงต้องอยู่ในบรรทัดฐานเดียวกัน อันนี้ละมั่งที่เค้าเรียกว่า สากล (มาตรฐานเดียว) แล้วพอได้มาตรฐานเดียวกันแล้ว ท่านทั้งหลายค่อยแยกกันเป็นใหญ่เถอะ(อันก็ไม่ว่าค่ะ) .. ดูอย่างต่างประเทศสิ เค้าก็มีหลายชมรม หลายฟาร์ม หลายๆๆ ... มากกว่าของบ้านเราเสียอีก แต่ทำไมเค้ายังกำหนดบรรทัดฐาน มาตรฐาน เดียวกันได้ ไม่เพราะเค้าเปิด(ใจ)กว้างเหรอค่ะ .. เราคนหนึ่งที่เพิ่งเลี้ยงหมาและตัวแรกของเราก็ หมาบางแก้ว เรารักมัน เราหลงเสน่ห์มันมากก..ก และก็ไม่มีท่านใดที่รักบางแก้ว มาทำลายตำนานดั่งเดิมของท่านไปหรอก บางแก้วอย่างงัยก็เป็นของจังหวัดท่านค่ะ เรื่องของผลประโยชน์เป็นเรื่องที่ตามมา หรือว่าท่านไม่ได้ทำเพราะผลประโยชน์ ? ... แต่ถ้าผลประโยชน์นั้นทำแล้วทำให้เฟืองตัวเล็กๆที่หลงรักบางแก้ว หลงรักสายพันธุ์นี้ได้รับประโยชน์นั้นท่านเฟืองหลักทั้งหมายก็น่าที่จะหันมาตกลงกันได้แล้วน่ะค่ะ ... อย่าให้มันกระเด็นเข้ารกเข้าพงคนละทิศละทาง(ขอยืมหน่อยป้าวิ)เลยน่ะค่ะ ... เราอยากเขียนมากกว่านี้น่ะ รู้สึกตัวเองมีนิสัยเหมือนหมาบางแก้วเข้าไปทุกวันแล้ว ...
โดยคุณ น้อยหน่า (202.28.169.*) [ วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2547 เวลา 15:24 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8

เบาๆ ไว้...ใจเย็นๆ หนูน้อยหน่าคะ ไปกินยาฉุนมาจากไหนกันนี่.....แรงๆแบบนี้ ระวังจะกระเด็น กระดอน ก่อนใครเพื่อนเลยนา จะหาว่าป้าวิไม่เตือน...เหอ..เหอ..
โดยคุณ ป้าวิ (203.172.116.*) [ วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2547 เวลา 17:35 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9

คุณน้อยหน่าและคุณป้าวิครับ
เคารพ
โดยคุณ หมาบางแก้ว ส่งเมล์ถึง หมาบางแก้ว (203.152.3.*) [ วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2547 เวลา 18:55 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10


เชิญแสดงความคิดเห็น ( ดูการลิงค์รูปและลิงค์เว็บได้ที่นี่ Help )
Opinion
By
E-mail
Picture (Not over 50 Kb)

[ Back to Main Board ]
<< Please be polite, if you find anything not suitable, please contact webmaster here>>


Bangkaew.com :: By "P and U"

Watch Pingpong On-line........................................สนใจร่วมสนับสนุน  ติดต่อ  bangkaew@bangkaew.com http://www.bangkaew.com/index1.htm........................................สนใจร่วมสนับสนุน  ติดต่อ  bangkaew@bangkaew.com


  ค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์จาก กูเกิ้ล