สมาคมไทยบางแก้วฯ..ผู ้นำบางแก้วสู่สากล...ส มาคมใหม่ ที่น่าจับตามอง
โดย carnivore ...The Alpha Wolf - Wednesday, 24 November 2004, 09:51AM
 

สืบเนื่องจากกระทู้  http://www.bangkaew.com/elearning/mod/forum/discuss.php?d=267

ได้เข้าไปเยี่ยมชม หน้าต่างๆ ในเวบของ TBDCA  พบว่ามีเนื้อหาที่น่าสนใจมากอยู่หลายแห่ง   อยากให้พวกเราได้เข้าไปอ่านกันบ้าง  ตามลิ้งค์ที่ ท่าน เวบมาสเตอร์เคยแนะนำไว้

ได้คัดบางส่วนมาแปลแบบงูๆปลาๆไว้ให้อ่านกันเล่นๆ  จะได้ภาคภูมิใจและมั่นใจว่า  ไทยบางแก้วของเรา  โกอินเตอร์กันแน่นอนแล้ว    และ อย่าง เป็นระบบที่มั่นคงถาวร  เสียด้วย

http://tbdca.thai-bangkaew.com/ClubInfo/MembershipInfo.htm

ลองมาดูกัน...เข้าไปที่ Club Information  เขามีข้อมูลสำหรับผู้เป็นสมาชิก (Membership Information)  ดังนี้

หลักแห่งจรรยาบรรณ (Code of Ethics)

สมาคมฯ TBDCA ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ที่จะมุ่งมั่นส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพสุนัขไทยบางแก้ว   ได้นำ หลักแห่งจรรยาบรรณ ดังต่อไปนี้มาใช้  เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และควบคุมดูแล ทั้งผู้ผสมพันธุ์(Breeders) และเจ้าของสุนัข (Dog Owners)  ให้บรรลุมาตรฐานสูงสุดแห่งสายพันธุ์   และส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการร่วมมือกัน ในการปรับปรุงและวางแผนการเพื่อการพิทักษ์คุ้มครองสายพันธุ์นี้

สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้อง ยึดถือหลักแห่งจรรยาบรรณ นี้

 

     

ตอบ: สมาคมไทยบางแก้วฯ..ผู ้นำบางแก้วสู่สากล... ส มาคมใหม่ ที่น่าจับตามอง
โดย carnivore ...The Alpha Wolf - Wednesday, 24 November 2004, 10:39AM
 

ต่อไปนี้ เป็นข้อความที่คัดมาแปล จากหัวข้อ เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์

การเพาะพันธุ์ (Breeding)

1.  ผู้เพาะพันธุ์ที่เป็นเจ้าของแม่พันธุ์  มีภาระอันใหญ่หลวง  ในความรับผิดชอบต่ออนาคตของสายพันธุ์    ดังนั้น ผู้เพาะพันธุ์  พึงวางแผนการเพาะพันธุ์แต่ละครั้ง  ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะพัฒนา และพิทักษ์ปกป้องสายพันธุ์ เสมอ

2.  ผู้เพาะพันธุ์ พึงดูแลแม่พันธุ์ด้วยความระมัดระวังอยู่เสมอ มิให้เกิดการผสมพันธุ์อันไม่พึงประสงค์  หรือไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้า

3.  ผู้เพาะพันธุ์ พึงคัดเลือก พ่อพันธุ์ และ แม่พันธุ์ ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง   ทั้งในด้านโครงสร้างร่างกายที่ถูกต้องสวยงาม(Conformation)  และด้านอารมณ์ที่มั่นคง(Temperament) ต้องเป็นผู้ที่ ศึกษาค้นคว้า เรื่องมาตรฐานสายพันธุ์(Breed Standard) ,ประวัติของสายพันธุ์(Pedigrees) , ตลอดจนหลักเบื้องต้นของพันธุกรรมศาสตร์(Basic Principals of Genetics) จนเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว เท่านั้น   จึงจะได้รับการรับรองการผสมพันธุ์  

สุนัขที่จะนำมาผสมพันธุ์   ต้องไม่มีอาการพิกลพิการ หรือเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม อันเป็นข้อบกพร่องของสายพันธุ์

แม่พันธุ์ ไม่ควรผสมพันธุ์เกินกว่า 2 ครั้ง ใน 3 ฤดูการผสมพันธุ์(heat)

4.  สุนัขที่นำมาผสมพันธุ์  ต้องเอ็กซเรย์ข้อตะโพก เพื่อตรวจหาโรคข้อตะโพกวิการ (Hip Dysplasia) โดยต้องนำผลการเอ็กซเรย์มาเปิดเผย ให้รับทราบกันทั้งเจ้าของ พ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ และผู้ซื้อ

หากได้เอกซเรย์ไว้เมื่อสุนัขอายุต่ำกว่า 18 เดือน  ให้ทำการเอ็กซเรย์ซ้ำ เมื่อสุนัขอายุเกิน 18 เดือน และนำส่งฟิลม์ต่อ OFA หรือ Penn Hip (สถาบันตรวจสอบและรับรองโรคข้อตะโพก ที่เป็นที่ยอมรับของสากล) 

ตอบ: สมาคมไทยบางแก้วฯ..ผู ้นำบางแก้วสู่สากล... ส มาคมใหม่ ที่น่าจับตามอง
โดย carnivore ...The Alpha Wolf - Wednesday, 24 November 2004, 12:06PM
 

ต่ออีกหน่อย....

การบริการรับผสมพันธุ์ (Stud Service)

1. เจ้าของสุนัขพ่อพันธุ์   พึงตระหนักใน ความรับผิดชอบอันใหญ่หลวง ต่ออนาคตของสายพันธุ์    ดังนั้น  เจ้าของสุนัขพ่อพันธุ์  ต้องระมัดระวัง เลือกเฟ้นที่จะใช้พ่อพันธุ์ของตน ผสมพันธุ์ด้วยวัตถุประสงค์  เพื่อการพัฒนาและพิทักษ์ปกป้องสายพันธุ์  เท่านั้น

2. สมาชิก ต้องไม่ผสม พ่อพันธุ์ ของตนเอง กับแม่พันธุ์ที่ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ในข้อกำหนดที่4ของสมาคมฯ

3. พ่อพันธุ์ ที่ไม่เคยผสมพันธุ์มาก่อนเลย  หรือไม่เคยมีลูก   หรือมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับการผสมพันธุ์ ที่ผ่านมาแล้ว   ต้องแจ้งให้เจ้าของแม่พันธุ์  ทราบก่อน

4. เจ้าของพ่อพันธุ์  ต้องชี้แจงให้เจ้าของแม่พันธุ์ มือใหม่ เข้าใจถึงความรับผิดชอบต่อสายพันธุ์, ปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้น , พันธะสัญญา ข้อตกลงต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ในการเพาะเลี้ยงสุนัขครอกหนึ่งๆ   ก่อนที่จะตกลงรับผสมพันธุ์

5. เป็นความรับผิดชอบของ เจ้าของพ่อพันธุ์  ที่จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติ ของแม่พันธุ์ที่นำมาขอผสม  ว่าครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดของทางสมาคมฯ  ไม่ว่าแม่พันธุ์ตัวนั้น จะเป็นของสมาชิกสมาคมฯ หรือไม่ก็ตาม  

เจ้าของพ่อพันธุ์ ต้องพยายามจนสุดความสามารถ  ที่จะสืบค้นหาข้อมูล   จนเป็นที่มั่นใจได้ว่า  ลูกสุนัขครอกที่เกิดจากการผสมพันธุ์นั้นๆ  จะได้รับการเลี้ยงดู  และการขายต่อไป อย่างถูกต้องตามหลักแห่งจรรยาบรรณของสมาคมฯ

เจ้าของพ่อพันธุ์  ต้องจัดเตรียมสำเนาเอกสาร ข้อกำหนดต่างๆของสมาคมฯให้แก่ เจ้าของแม่พันธุ์ ที่มิได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ และต้องอธิบายข้อกำหนดต่างๆ  จนเป็นที่เข้าใจกันอย่างชัดเจน

6. แม่พันธุ์ จะต้องได้รับการผสม จากพ่อพันธุ์ตัวที่ตกลงเลือกไว้แล้วเท่านั้น   เว้นแต่จะมีการตกลงกับเป็นกรณีพิเศษเป็นอย่างอื่น

7. เจ้าของพ่อพันธุ์ และเจ้าของแม่พันธุ์  ต้องทำสัญญา ระบุรายละเอียดข้อตกลง  ในการรับผสมพันธุ์ให้ชัดเจน  เป็นลายลักษณ์อักษร

8. เจ้าของพ่อพันธุ์ มีพันธะสัญญา ในอันที่จะต้องรับผิดชอบต่อลูกสุนัข  ครอกที่เกิดจากพ่อพันธุ์ของตน  ดังนั้น  หากเจ้าของแม่พันธุ์ ไม่สามารถ รับผิดชอบต่อลูกสุนัขที่เกิดมา (จัดการเรื่องการ"ขาย")  เจ้าของพ่อพันธุ์  ต้องถือเป็นความรับผิดชอบของตนด้วย

**อ่านกันเล่นๆ  อย่าซีเรียส

ตอบ: สมาคมไทยบางแก้วฯ..ผู ้นำบางแก้วสู่สากล... ส มาคมใหม่ ที่น่าจับตามอง
โดย ป้าชัช swine - Wednesday, 24 November 2004, 12:01PM
 

โอ เป็นสมาคม ที่มีมาตรฐานจริง ๆ ไชโย ต่อไปบางแก้วของเราจะได้รับการพัฒนาอย่างถูกวิธีโดยชาวอเมริกันแล้ว

ป้าชัชกำลังคิดว่าจะต้องเตรียมกะตังค์ไปสั่งซื้อบางแก้วดี ๆ จากคุณจิล แล้วล่ะจ๊ะ เพราะดูจากมาตรการในการเพาะพันธุ์ของเขาแล้วน่าจะมั่นใจได้ว่า บางแก้วอเมริกาน่าจะดีกว่าของไทยแน่นอน

เป็นห่วงแต่ น้อง ๆ นักเรียน ที่จะเพาะบางแก้วขาย น่าจะต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้วล่ะ ลูก 

เอ แล้วเราจะไปโทษว่าเค้าขโมยพันธุกรรมบางแก้วไปหรือเปล่านี่

ตอบ: สมาคมไทยบางแก้วฯ..ผู ้นำบางแก้วสู่สากล... ส มาคมใหม่ ที่น่าจับตามอง
โดย Pingpong \(-_-)/ - Wednesday, 24 November 2004, 01:54PM
 
เห็นด้วยครับว่า สมาคมหรือชมรมในบ้านเราควรใช้เป็นแบบอย่างที่เป็นรูปธรรมในการดำเนินงานอย่างเอาจริงเอาจัง
ลองค้นของ ชมรมไทยบางแก้วสู่นานาชาติ  หรือ ชมรมไทยบางแก้วแห่งประเทศไทย แล้ว  ไม่ระบุจรรยาบรรณชัดเจนนัก  มีแต่
กรรมการผสมพันธุ์ มีหน้าที่ตรวจสอบการผสมพันธุ์ของพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ ให้คำแนะนำในด้านการผสมพันธุ์แก่สมาชิก ตรวจสอบลักษณะมาตรฐานพ่อพันธุ์สุนัขที่จะนำมาจดทะเบียน และรับผิดชอบการสักหูสุนัข
คุณเพื่อนบางแก้วหรือสมาชิกชมรมไทยบางแก้ว   ถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้   ช่วยบอกด้วยครับ
สำหรับ สมาคมส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาสุนัขพันธุ์ไทยบางแก้วในประเทศไทย  มีเพียงวัตถุประสงค์กับแนวทางในการดำเนินงาน  แต่ยังขาดการระบุจรรยาบรรณเหมือนกันครับ
ตอบ: สมาคมไทยบางแก้วฯ..ผู ้นำบางแก้วสู่สากล... ส มาคมใหม่ ที่น่าจับตามอง
โดย carnivore ...The Alpha Wolf - Wednesday, 24 November 2004, 02:01PM
 

เรียนคุณ วิเชียร.....กรุณาแจ้งคุณ จิล รับทราบแลเขออนุญาตแปลบางส่วนของเวบของแก เพื่อเผยแพร่ในเวบนี้ด้วยค่ะ.....

ขอบคุณ

ตอบ: สมาคมไทยบางแก้วฯ..ผู ้นำบางแก้วสู่สากล... ส มาคมใหม่ ที่น่าจับตามอง
โดย ป้าชัช swine - Wednesday, 24 November 2004, 02:22PM
 

หวังว่าการก่อตั้งสมาคมบางแก้วที่อเมริกา คงเป็นประโยชน์ในการกระตุ้นให้สมาคมและชมรมในไทยหันหน้ามาคุยกันให้มากขึ้น ช่วยกันกำหนดกฏเกณฑ์ที่จะใช้ในการพัฒนาบางแก้วของเราให้เป็นสายพันธุที่ดีต่อไป วันนั้นแหละ บางแก้วของเราจึงจะได้ชื่อว่า go inter อย่างแท้จริงเพื่อป้องกันมิให้บางแก้วของเราต้องตกเป็นของคนอื่น เหมือนเปล้าน้อย ที่ประเทศไทยได้เพียงชื่อว่าเป็นแหล่งกำเหนิด เท่านั้น

ตอบ: สมาคมไทยบางแก้วฯ..ผู ้นำบางแก้วสู่สากล... ส มาคมใหม่ ที่น่าจับตามอง
โดย carnivore ...The Alpha Wolf - Wednesday, 24 November 2004, 06:59PM
 

เรื่องสำคัญ ที่ เป็นวัตถุประสงค์หลัก  ของผู้เพาะพันธุ์  เกือบทุกสายพันธุ์.....คือ การขายลูกหมา

สมาคม TBDCA ก็มีข้อกำหนดที่น่าสนใจไว้ด้วย ดังนี้.....

การขาย (Sales)

1. ผู้เพาะพันธุ์ พึงพิถีพิถันเลือกเฟ้น ผู้ที่สุนัขไทยบางแก้วของเขาจะต้องไปอยู่ด้วย หรือผู้ซื้อ   อย่างระมัดระวังที่สุด

ห้ามสมาชิกทุกคน   เข้าไปมีส่วนร่วมในการ ซื้อ-ขาย ลูกสุนัขแบบเหมาครอก    หรือนำลูกสุนัข หรือสุนัขโตไปขาย  หรือร่วมกันขาย   ให้แก่ ร้านขายสัตว์เลี้ยง , พ่อค้าคนกลาง , หรือผู้ทำธุระกิจงานโฆษณา    หรือนำไปบริจาค    หรือให้เป็นรางวัลในงานประกวด  หรืองานจับฉลาก  หรือแจกจ่ายในงานการกุศลเพื่อหาทุน ฯลฯ

2.  ผู้เพาะพันธุ์  ต้องช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ แก่ผู้ซื้อในทุกเรื่องที่ผู้ซื้อร้องขอ เพื่อสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของสุนัข    สมาชิก TBDCA ทุกคน  ต้องให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน

3.  สมาชิก ที่ขาย หรือส่งมอบสุนัขไปแล้ว  มีหน้าที่ต้องช่วยเหลือผู้ซื้อ  ในการหาบ้านใหม่ที่เหมาะสมให้สุนัข  ทันทีเมื่อผู้ซื้อต้องการ   หากเจ้าของสุนัข  ไม่สามารถ  (หรือไม่ประสงค์) จะหาบ้านใหม่ให้สุนัข    สมาชิกผู้นั้น  ต้องเป็นผู้รับภาระในการดูแลสุนัขนั้นทั้งด้านการเลี้ยงดูและด้านค่าใช้จ่าย   ภาระรับผิดชอบโดยนัยเดียวกันนี้  รวมไปถึงสุนัขที่ขายหรือส่งมอบไปแล้ว   แต่ถูกจับหรือยึดมาอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์สัตว์   ซึ่งทั้งนี้ ผู้ร่วมเพาะพันธุ์(Co-breeder) มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบร่วมด้วย

4.  ผู้เพาะพันธุ์ พึงทำสัญญา ระบุรายละเอียด และเงื่อนไขในการ ซื้อ-ขาย ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  เพื่อสามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง สำหรับผู้เพาะพันธุ์ และผู้ซื้อ

ผู้เพาะพันธุ์ ควรจัดทำ สำเนาเอกสาร หลักแห่งจรรยาบรรณของสมาคมฯ ให้ไว้แก่ผู้ซื้อ และอธิบายถึงรายละเอียดข้อกำหนดต่างๆให้เป็นที่เข้าใจ

ผู้เพาะพันธุ์พึงจัดเตรียมเอกสาร การจดทะเบียน  หรือเอกสารรับรอง มอบแก่ผู้ซื้อ  เมื่อสุนัขอายุได้ 6 เดือน  หรือเมื่อทำการขายสุนัข

สุนัข ที่ขายโดยระบุประเภท "สัตว์เลี้ยง หรือ เพื่อน"  จะขายโดยไม่มีการออกเอกสาร การจดทะเบียน  และต้องระบุเงื่อนไขสัญญา เรื่องการทำหมันไว้ด้วย  หรือ ผู้เพาะพันธุ์ อาจออกเอกสารการจดทะเบียนครบถ้วน และแนบไปพร้อมเอกสารรับรองการทำหมัน  หากสุนัข มีคุณภาพ เคยอยู่ในระดับ  เพื่อ "การประกวดและเพาะพันธุ์" 

5. การส่งมอบ สุนัขไทยบางแก้ว พึงกระทำตามแนวทางต่อไปนี้

a.  ต้องมีใบพันธุ์ประวัติ ระบุบรรพบุรุษ ไม่ต่ำกว่า 3 รุ่น(ชั่วโคตร)

b.  ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเลี้ยงดูสุนัข เป็นลายลักษณ์อักษร เตรียมไว้มอบให้ผู้ซื้อ

C.  ต้องมีข้อมูล บันทึกรายละเอียดการดูแลสุขภาพ การทำวัคซีนและถ่ายพยาธิ ตลอดจนข้อมูลทางการแพทย์อื่นๆของสุนัขตัวนั้นๆ ส่งมอบให้ผู้ซื้อด้วย

d.  สุนัข ที่ส่งมอบแก่ผู้ซื้อ   ต้องเป็นสุนัขที่อยู่ในสภาพแข็งแรงสมบูรณ์ที่สุดเท่านั้น

e.  สุนัขที่ส่งมอบ ต้องได้รับการสักหมายเลขประจำตัว หรือฝังไมโครชิพแล้ว เท่านั้น

f.  ผู้เพาะพันธุ์ จะจำหน่ายลูกสุนัขออกจากคอกได้  เมื่อลูกสุนัขมีอายุอย่างน้อย 8 สัปดาห์

g.  ให้ผู้ซื้อ นำสุนัขไปตรวจสุขภาพ โดยสัตวแพทย์ที่เลือกเอง  หากพบว่า  สุนัขมีปัญหาเรื่องสุขภาพ  ให้ผู้ซื้อ  นำสุนัขกลับมาส่งคืน ภายใน 72 ชั่วโมง โดยทางผู้เพาะพันธุ์จะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และคืนเงินทั้งหมดให้ผู้ซื้อ

******************************************************************

ตอบ: สมาคมไทยบางแก้วฯ..ผู ้นำบางแก้วสู่สากล... ส มาคมใหม่ ที่น่าจับตามอง
โดย Pingpong \(-_-)/ - Thursday, 25 November 2004, 08:58AM
 
Hello Vichien,
 
I don't mind that you translate or post the TDBCA code of ethics. However, you should let your readers know that this is written with the USA in mind. We are not trying to dictate to them in any manner. We fully understand the problem with pet overpopulation in the US. There are those persons who seek to acquire any breeds that are "RARE" with the thought they can make money from them due too their novelty. . They have no regard for health or temperament or well being.  Those are the sort people we seek to exclude by use of our CODE OF ETHICS.  They do not have the breed's best interest at heart.
Our members have shown & bred dogs in the US for many years, all have worked in their original breed's rescue. It is a burden we do not want the TBD to suffer. No dog should go without a good home. Our Code is very strict. But, one we feel necessary to protect the TBD in the US. 

e-mail from Ms.Jill
ตอบ: สมาคมไทยบางแก้วฯ..ผู ้นำบางแก้วสู่สากล... ส มาคมใหม่ ที่น่าจับตามอง
โดย ป้าชัช swine - Thursday, 25 November 2004, 01:34PM
 

It is a burden we do not want the TBD to suffer. No dog should go without a good home. Our Code is very strict. But, one we feel necessary to protect the TBD in the US. 

อยากให้บางแก้วในเมืองไทยไปเกิดที่อเมริกาให้หมด จะได้ไม่ต้องเป็นภาระให้บ้านพักนิรมลต้องมาเลี้ยงดูลูกหมาตกยากอีกต่อไป

ตอบ: สมาคมไทยบางแก้วฯ..ผู ้นำบางแก้วสู่สากล... ส มาคมใหม่ ที่น่าจับตามอง
โดย carnivore ...The Alpha Wolf - Friday, 26 November 2004, 10:24AM
 

There are those persons............. with the thought they can make money from them due too their novelty. .  Those are the sort people we seek to exclude by use of our CODE OF ETHICS.  They do not have the breed's best interest at heart. 

 Our Code is very strict. But, one we feel necessary to protect the TBD in the US.

(ยังมีคนบางกลุ่ม.....ที่มีแต่ความคิด ว่าจะทำเงินได้ (จากหมาบางแก้ว)เพราะเป็นที่นิยมตามกระแส    คนกลุ่มนี้นั่นเอง  ที่เราต้องกีดกัน ออกไปจากวงการ โดยใช้ หลักจรรยาบรรณ ของเรา ...ฯลฯ..

หลักจรรยาบรรณ ของเราต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัดที่สุด   เพราะ เรามีสำนึก  ในอันที่จะต้องพิทักษ์ปกป้อง สุนัขไทยบางแก้ว ในสหรัฐอเมริกา)

****ข้อกำหนด กฏเกณฑ์  ที่ตั้งไว้  หากไม่มีการ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจริงๆ   ก็ไม่มีประโยชน์อันใดที่จะตั้งขึ้นมา หรือมีไว้****

ตอบ: สมาคมไทยบางแก้วฯ..ผู ้นำบางแก้วสู่สากล... ส มาคมใหม่ ที่น่าจับตามอง
โดย ป้าชัช swine - Sunday, 28 November 2004, 01:54PM
 

ขอความกรุณาป้าวิถ่ายทอดข้อบังคับหรือจรรยาบรรณของ สมาคมบางแก้วในอเมริกามา และฝากให้คุณอาทรช่วยทำเป็นเอกสารเผยแพร่หน่อย คงไม่ต้องมีจำนวนมากนัก ประมาณแจกบรรดาคอกบางแก้วต่าง ๆ และผู้เลี้ยงบางแก้วที่ไปในงานที่สามพรานจะดีไหม

เป็นการกระตุ้นให้พวกเราเกิดความกระตือรือล้นในเรื่องการพัฒนาบางแก้วให้โกอินเตอร์อย่างยั่งยืน อาจจะต้องหันหน้ามาคุยกันสักครา ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปค่ะ

ตอบ: สมาคมไทยบางแก้วฯ..ผู ้นำบางแก้วสู่สากล... ส มาคมใหม่ ที่น่าจับตามอง
โดย carnivore ...The Alpha Wolf - Sunday, 28 November 2004, 08:59PM
 

เรียน ป้าชัช.....เอกสารที่จะนำไปเผยแพร่แจกจ่ายตามคอกบางแก้วต่างๆในประเทศไทย  ป้าวิเห็นว่า  ควรเป็นเอกสารของ องค์กรที่ควบคุมสุนัขพันธุ์ไทยบางแก้วแห่งประเทศไทย (ซึ่งป้าวิก็ไม่ทราบว่าคือองค์กรไหน เหมือนกัน)เท่านั้นค่ะ   ส่วนที่คัดเอามาแปลให้อ่านกันเป็นบางส่วน  ก็เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องน่าสนใจ   และน่าภูมิใจ  ที่มีคนต่างชาติ  รักและชื่นชมใน ไทยบางแก้ว  ของเรามากขนาดนี้

ถ้าจะไปคัดเอาข้อกำหนดของคนต่างชาติมาแจกให้อ่านกัน  แม้โดยความเป็นจริงแล้ว    น่าจะเป็นข้อกำหนดที่ถูกต้อง   และสมควรปฏิบัติตาม    แต่ก็คงไม่เป็นที่ชื่นชมยินดีแน่นอนค่ะ 

อย่างไรก็ตาม ทราบว่า  ตั้งแต่เริ่มตั้งองค์กรเกี่ยวกับ  ไทยบางแก้วในประเทศไทยเมื่อสิบกว่าปี ก่อน  ได้มีการจัดทำไว้แล้ว    จึงน่าจะมีการรวบรวมเอามาจัดพิมพ์ รวมเล่ม (พร้อมบอกที่มาที่ไปไว้ด้วย ว่าข้อกำหนด กฏเกณฑ์ ฉบับไหนเป็นขององค์กรไหน)   จ่ายแจกให้ผู้เพาะพันธุ์  ผู้เลี้ยง  และผู้สนใจ  ได้นำไปศึกษา   เพื่อให้เข้าใจแนวทางในการอนุรักษ์/พัฒนาสายพันธุ์ไปในทางเดียวกัน  และให้ความรู้ ในเรื่องการเลี้ยงดูที่ถูกต้อง

ตอบ: สมาคมไทยบางแก้วฯ..ผู ้นำบางแก้วสู่สากล... ส มาคมใหม่ ที่น่าจับตามอง
โดย ป้าชัช swine - Monday, 29 November 2004, 09:47AM
 

ป้าวิค่ะ แล้วใครจะเข้ามาตอบได้ว่า องค์กรเกี่ยวกับบางแก้วที่มีอยู่หลายชมรม สมาคมนั้น มีกฎระเบียบว่าอย่างไรบ้าง เผยแพร่ได้ไหม แล้วจะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างไร จึงจะทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับบางแก้วได้ทราบบ้าง

ป้าชัชเป็นคนหนึ่งที่หลังจากอ่านข้อความที่ป้าวิแปลมาข้างต้นแล้ว ต้องสารภาพบาปว่าถ้าอยู่ที่อเมริกา ก็ได้ทำผิดกฏเข้าอย่างจังเบอร์ คือ ผสมอั่งเปากับหนุ่ม ๆ โดยไม่ผ่านขั้นตอนอะไรเลย ยกเว้นดูว่าไอ้หนุ่มตัวนั้นมันเป็นบางแก้วเหมือนกันเท่านั้น แล้วก็แจกลูกอั่งเปาออกไปทั้ง 3 ครอก ดีแต่ว่าติดตามดูการเลี้ยงดูของผู้ที่รับอุปการะโดยตลอด และบอกกับทุกคนที่เอาเค้าไปว่าถ้าไม่ชอบใจให้ส่งคืนมา เท่าที่ทราบคือ รถชนตายมากที่สุด เป็นหัดตายบ้าง และตัวสุดท้ายที่มีปัญหา คือถูกเพื่อนบ้านยิง จนขาพิการ เป็นต้น นอกนั้น ยังอยู่ดีและเป็นที่รักของเจ้านายมาก ๆ จ๊ะ

อยากฝากเรื่องนี้ให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้เลี้ยงบางแก้วที่อยากมีหลานจากลูกของตัวเองไว้ด้วย ให้บรรดาคอกเพาะพันธุ์เค้าทำหน้าที่นี้เถอะค่ะ

และฝากบรรดาชมรม สมาคม และคอกทั้งหลายช่วยเข้ามาอ่านและทำความเข้าใจกระทู้นี้ให้มาก ๆ และที่สำคัญ ขยับออกมาทำอะไรสักอย่างดีไหมค่ะ เพื่อบางแก้วของเราค่ะ 

ตอบ: สมาคมไทยบางแก้วฯ..ผู ้นำบางแก้วสู่สากล... ส มาคมใหม่ ที่น่าจับตามอง
โดย Bo (oYo) - Monday, 29 November 2004, 10:12AM
 
ป้าชัชไม่บาปหรอก   ถือเป็นผลงานวิจัยได้ตามที่ป้าชัชเคยตั้งเจตนารมณ์ไว้     แต่ถ้าให้ดี   ช่วยเขียนผลงานวิจัยมาเผยแพร่หน่อย   ผมจะเตรียมเว็บไซต์ให้ป้าชัชไว้ให้   อยู่ที่  http://swine.bangkaew.com ดีไหม  เผื่อผมจะได้ศึกษาวิธีวิทยามาวิจัยกับปิงปองบ้าง  อิอิ
โดยอาจตั้งสมมุติฐานหลายๆอย่าง เช่น
การเลี้ยงดูมีอิทธิพลต่อสุนัขมากกว่ากรรมพันธ์จริงหรือไม่   จะไปหาคนเลี้ยงแบบปล่อยเข้าสังคมเต็มที่
อิทธิพลของแม่ที่มีต่อลูกมีสูงจริงหรือไม่    จะไปหาโกลเด้นมาเป็นแม่นมตามที่คุณเกาเหลาแนะนำไว้
ปัญหาก็คือว่า  ในการศึกษาเปรียบเทียบนี้   เราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกแต่ละตัวที่ออกมาจะมีเงื่อนไขทางอารมณ์เท่ากัน
แต่ถ้าออกมา ๑๐ แบบครอกนี้   ปวดหัวแน่ โกรธ
http://baanpaporn.bangkaew.com/index_image010.jpg
ตอบ: สมาคมไทยบางแก้วฯ..ผู ้นำบางแก้วสู่สากล... ส มาคมใหม่ ที่น่าจับตามอง
โดย หมาบางแก้ว return - Monday, 29 November 2004, 01:18PM
 

ขออนุญาต  แสดงความคิดเห็นต่อความคิดเห็นของป้าชัชนะครับ

เศร้าร้องไห้ ทำไมผู้อาวุโส(ป้าชัช)ถึงถ่อมตนเช่นนั้นเล่า

สุนัขบางแก้วที่เกิดและโตที่ดินแดนแห่งนั้น  ย่อมไม่ใช่สุนัขธรรมดา  ยิ่งอยู่ในความดูแลกับผู้อาวุโสด้วยแล้ว  ย่อมถือได้ว่ามีคุณภาพที่สุดเห็นด้วย  (น่าจะมากกว่าคอกไหน ๆ ในประเทศน่ะครับ)

ในต่างประเทศ(เคยให้ web ไว้แล้ว)  ก็ได้กล่าวถึงบุคคลต่าง ๆ ที่ไม่รับผิดชอบของการเพาะพันธุ์สุนัขไว้มาก พวกออกนอกกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ไม่ต่างจากบ้านเรา  มีทั้ง pupy mill,  โบรกเกอร์, คอกหลังบ้าน  ฯลฯ  แต่ในขณะเดียวกันเค้าก็จะกล่าวถึง  คอกหรือบ้านที่ทำการอนุรักษ์สุนัขด้วยครับ  คือว่าผสมพันธุ์แค่ 1-2 คู่ ที่บ้าน(เป็นงานอดิเรก-ที่ต้องเสียเงิน) โดยผู้ทรงความรู้และมีการติดต่อกับสมาคม ฯในการเข้าสู่มาตรฐานสายพันธุ์ (คือว่าไม่ใช่ผสม ฯ หรือจับคู่สัตว์ออกนอกสายพันธุ์นั้น ๆ)  เมื่อมีลูกสุนัขแล้ว  มีทั้งขายหรือแจกจ่ายให้กับผู้อนุรักษ์ด้วยกัน  ติดตามข่าวสารข้อมูลของลูกสุนัขที่เพาะพันธุ์ขึ้น(อย่างห่วงใย)  สายพันธุ์นั้น ๆ ก็จะสามารถดำรงอยู่ได้  ผู้อาวุโสท่าน(ป้าชัช)ก็อยู่ในกรณีนี้ครับ(ในความคิดของผม)   เสียใจไม่มีบาปอันใดเลย  มีแต่กุศลกรรม เห็นด้วยมากมายมหาศาล(ผมเชื่อเช่นนั้น)

ตอบ: สมาคมไทยบางแก้วฯ..ผู ้นำบางแก้วสู่สากล... ส มาคมใหม่ ที่น่าจับตามอง
โดย ป้าชัช swine - Monday, 29 November 2004, 04:43PM
 

ขอบคุณคุณหมาบางแก้ว ที่ทำให้ป้าชัชสบายใจขึ้นหลาย ๆ

สำหรับปีนี้ป้าชัชก็ไม่ผสมอั่งเปาอีกแล้ว เนื่องด้วยเค้าแก่เกินไป และเกรงใจคอกเพาะบางแก้วต่าง ๆ ที่ ลูก ๆ ของอั่งเปาไปแย่งส่วนแบ่งการตลาด รวมทั้งทำให้ราคาบางแก้วเสียหาย เนื่องจากป้าชัชไม่ได้ขายแต่แจกฟรีให้กับคนที่รู้จักและติดตามความเป็นอยู่ของเขาแต่ละตัวจ๊ะ

อ่านสิ่งที่คุณหมาบางแก้วเขียนแล้ว บวกกับสิ่งที่พบเห็นในเว็บเป็นประจำคือ ผู้เลี้ยงที่อยากมีลูกหลานเป็นของตัวเอง ป้าชัชเกิดความคิดว่า แทนที่จะปล่อยให้ผสมกันเปะปะเช่นทุกวันนี้ บรรดาผู้เลี้ยงบางแก้วทั้งหลายน่าจะรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ให้ความรู้ และร่วมกันกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการผสมพันธุ์บางแก้วของกลุ่มขึ้น เพื่อนำไปสู่การเป็น "คอกหรือบ้านที่ทำการอนุรักษ์สุนัขด้วยครับ  คือว่าผสมพันธุ์แค่ 1-2 คู่ ที่บ้าน(เป็นงานอดิเรก-ที่ต้องเสียเงิน) โดยผู้ทรงความรู้และมีการติดต่อกับสมาคม ฯในการเข้าสู่มาตรฐานสายพันธุ์ (คือว่าไม่ใช่ผสม ฯ หรือจับคู่สัตว์ออกนอกสายพันธุ์นั้น ๆ)" 

คุณหมาบางแก้วคิดว่า แนวความคิดนี้มีความเป็นไปได้หรือไม่ และควรทำอย่างไรจึงจะเป็นไปได้

ตอบ: สมาคมไทยบางแก้วฯ..ผู ้นำบางแก้วสู่สากล... ส มาคมใหม่ ที่น่าจับตามอง
โดย หมาบางแก้ว return - Tuesday, 30 November 2004, 08:23AM
 

เห็นด้วยกับป้าชัชครับ 

หัวเราะ "เกรงใจคอกเพาะบางแก้วต่าง ๆ ที่ ลูก ๆ ของอั่งเปาไปแย่งส่วนแบ่งการตลาด รวมทั้งทำให้ราคาบางแก้วเสียหาย เนื่องจากป้าชัชไม่ได้ขายแต่แจกฟรีให้กับคนที่รู้จักและติดตามความเป็นอยู่ของเขาแต่ละตัวจ๊ะ"

ในกระทู้เก่า ๆ ข้อมูลตรงนี้ข้า ฯ น้อยยังไม่ได้ขยายความเลยครับผู้อาวุโส

การผลิตเพื่อการค้า  การเลี้ยงเพื่ออนุรักษ์หรือเพื่อการวิจัยแล้วได้ผลผลิต  การเลี้ยงเล่น ๆ แล้วผลิตให้เพื่อน1-2 ตัว  ฯลฯ  หัวเราะย่อมมีต้นทุน  ที่ต้องมีผู้มารับผิดชอบครับ  ในกรณีอั่งเปาผู้ที่ได้รับการแจกฟรีไปสบาย  ไม่ต้องมา(ช่วย)รับผิดชอบต้นทุนการผลิต  เศร้าที่จริงแล้วราคาขายมีครับ  555ป้าชัชจ่ายให้แล้ว

แต่ที่น่าเสียใจก็คือเรื่อง "มูลค่า" ที่คนมารับ(ฟรี)ไป  ย่อมมองมูลค่าแตกต่างออกไปจากการซื้อขายปกติ(ที่มีราคาเป็นตัวกำหนด)ครับ (ยกตัวอย่างง่าย ๆ นำสุนัข 2 ตัวที่เหมือนกันทุกอย่างเข้าบ้านมา ณ วันเดียวกัน ตัวหนึ่งได้มาฟรีกับอีกตัวหนึ่งราคาแพงมาก(ต้องควักเงินจากกระเป๋าซื้อ)  ถ้ามีตัวหนึ่งต้อง(บังคับ)จากไปในวันนั้น  แลบลิ้นปกติแล้วเราจะเลือกตัวไหนกันดีล่ะครับ  เสียใจ)   ดังนั้นสุนัขตัวน้อย ๆ (ฟรี)พวกนี้จึงมีชะตากรรมที่ต้องเจอกับรถ(อย่างที่ป้าชัชเล่าให้อ่าน)มากหน่อย   คือความระมัดระวังการเลี้ยงดูอาจจะน้อยกว่าสุนัขที่เค้าซื้อมาด้วยตัวเอง(ยิ่งแพงมาก-ยิ่งระวัง)  ผู้ที่รับต้นทุน(ความเศร้า)ก็คือผู้ผลิตอีกเช่นเคย 

ช่างคิดการผลิตเพื่อการค้าและการผลิตเล่น ๆ เพื่อจ่ายแจก  จึงเข้ามารวมกับการผลิต(ที่ป้าชัชหรืออีกหลาย ๆท่านร้องไห้ที่เคยเข้ามา post ไว้)ทำไว้ไม่ได้ครับ  คือว่าต้นทุนต่างกันมหาศาล  ราคาที่จ่ายไปเอากลไกตลาดมาจับคงไม่ได้ครับ

การเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์  การเลี้ยงดูทั้งหมดจึงมีต้นทุนที่สูงมาก    เริ่มต้นการเลี้ยง(สำหรับผู้ที่ได้รับลูกสุนัขฟรีไป)จากผู้เลี้ยงกลุ่มนี้  จึงจะต้องรู้ "มูลค่าหรือคุณค่า" ที่อยู่ในตัวสุนัขด้วย 

ขออภัยที่นอกประเด็นออกไปบ้างครับ     

 

ตอบ: สมาคมไทยบางแก้วฯ..ผู ้นำบางแก้วสู่สากล... ส มาคมใหม่ ที่น่าจับตามอง
โดย ป้าชัช swine - Tuesday, 30 November 2004, 09:14AM
 

ขอบคุณคุณหมาบางแก้วที่เข้ามาให้ข้อคิดแก่ป้าชัชเกี่ยวกับ "การได้อะไรมาฟรี ๆ ทำให้คุณค่าของสิ่งนั้นน้อยลง และนำไปสู่การขาดความเอาใจใส่ที่ดีต่อสิ่งนั้น" ขอบคุณมากค่ะ

หากมีโอกาส (ว่าง) เมื่อใดจะนำเรื่องลูก ๆ ของอั่งเปาที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกัน แต่แยกย้ายไปอยู่ในสถานที่ต่างกัน ได้รับการดูแลต่างกัน อุปนิสัยก็แตกต่างกันจ๊ะ มีทั้งที่ดุมากจนตั้งตัวเป็นจ่าฝูงและรุมกัดพ่อจนตาย กับที่เชื่องมาก น่ารักมาก ชอบเด้ก ๆ มากก็มี จนอาจจะสรุปได้ว่าบางแก้วจะมีอุปนิสัยอย่างไรขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของเจ้าของเป็นหลักจ๊ะ 

ตอบ: สมาคมไทยบางแก้วฯ..ผู ้นำบางแก้วสู่สากล... ส มาคมใหม่ ที่น่าจับตามอง
โดย jitti r - Thursday, 2 December 2004, 10:45PM
 

ตอบป้าวินะครับสำหรับเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลผมถือเป็นเรื่องดีครับผมจะเขียนลงคอลัมม์ในนิตยสาร Petnews แต่คงต้องขอรวบรวมข้อมูลจากป้าวินะครับส่วนเรื่องกฎระเบียบในชมรม และ สมาคม ฯ บางแก้วไม่มีใครสามารถบังคับอะไรได้เลยเพราะคนที่จะบังคบให้ทำตามกฎระเบียบไม่มี แม้แต่ปัจจุบันนี้ก็ใครใคร่ทำอะไรก็ทำทั้งๆที่รู้ว่าสิ่งนั้นมันเลวก็ยังทำคงต้องให้มีจิตสำนึกเองและให้ฟ้าดินลงโทษซึ่งก็อจจะช้าบ้าง  . 


ตอบ: สมาคมไทยบางแก้วฯ..ผู ้นำบางแก้วสู่สากล... ส มาคมใหม่ ที่น่าจับตามอง
โดย carnivore ...The Alpha Wolf - Tuesday, 30 November 2004, 08:40AM
 

"แล้วใครจะเข้ามาตอบได้ว่า องค์กรเกี่ยวกับบางแก้วที่มีอยู่หลายชมรม สมาคมนั้น มีกฎระเบียบว่าอย่างไรบ้าง เผยแพร่ได้ไหม แล้วจะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างไร จึงจะทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับบางแก้วได้ทราบบ้าง"

เรียนป้าชัช....คำถามนี้ ป้าวิตอบไม่ได้...และไม่ทราบว่าใครจะตอบได้ค่ะ   ก็คงต้องถามกันเอง ในกลุ่มผู้เลี้ยงและรักบางแก้ว , สมาคมฯ ชมรมต่างๆ ฯลฯ  เรื่องจะเผยแพร่ได้ไหม? คงไม่ใช่ปัญหา    ถ้ามีข้อกำหนดกฏระเบียบ  แต่เผยแพร่ไม่ได้  ก็ไม่ต่างกับ ไม่มีกฏระเบียบ นั่นเอง   

ดังนั้น ถ้าได้มีข้อกำหนดกฏระเบียบที่ทำไว้จริงๆ   มานานตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสมาคมชมรมต่างๆ  ก็ถึงเวลาแล้วที่จะเอาออกมาปัดฝุ่น สังคายนา ให้เหมาะสมกับยุคสมัย  และนำออกเผยแพร่โดยเร็วที่สุดค่ะ   นั่นคือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงที่ป้าวิตั้งกระทู้นี้ขึ้นมาค่ะ

ส่วนเรื่องที่ ป้าชัช ได้ปล่อยอั่งเปาผสมนั้น  ป้าวิคงไม่ขอออกความเห็น  บุญบาปอยู่ที่ใจคนทำค่ะ   ล้มวัว เลี้ยงพระ จะว่าทำบุญก็ได้       ในเมื่อ การเกิด...เป็นทุกข์  แล้วการ  ทำให้เกิด  คืออะไร   ก็แล้วแต่จะคิดกันค่ะ