Welcome everyone.
Welcome everyone.

Ready Website Services

        Home   เล่าเรื่องบางแก้ว   กระดานข่าว    Photo Album   บอกเล่าเก้าสิบ   บทความทรงคุณค่า          


 108 pets.com
 77 Family dog
 A House of Rottweiler in Thailand
 All about dog
 Bok BOk
 Dog conner
 Dog Hotel
 Dog Friend
 M Kennel
 Pet gang
 Pitbullzone.com
 Dog Home
 Unitedchowchows
 Thailand Rottweiler
 โรงเรียนสุนัขเค-9พัทยา
 The Rottklub
 โรงพยาบาลศิริราช
 กรมการจัดหางาน
 การบินไทย
 สุนัขไทยดอทคอม
 ค้นหาข้อมูล
 คณะสัตวแพทย์เกษตร
 คณะสัตวแพทย์จุฬา
 เว็บสุนัขที่น่าสนใจ
 คณะสัตวแพทย์ขอนแก่น
 คณะสัตวแพทย์มหิดล
 ศูนย์หนังสือจุฬา
 ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์
 ร้านหนังสือดอกหญ้า
 ร้านหนังสือซีเอ็ด
 ราชบัณฑิตยสถาน(พจนานุกรม)
 ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 เซ็นทรัลพลาซา
 บิ๊กซีซุปเปอร์สโตร์


ทรรศนะเกี่ยวกับทิศทางสุนัขบางแก้ว


ชมรมผู้เพาะพันธุ์สุนัขบางแก้วประเทศไทย ขอแนะนำเกี่ยวกับผู้เขียน
คุณธนา อัจฉริยะวรรณ
คุณธนาเป็นผู้ที่มีใจรักและสนใจศึกษาเกี่ยวกับสุนัขมาเป็นเวลากว่า20ปี และได้ทำการเพาะเลี้ยงสุนัขมานานกว่า15ปี ได้ผ่านการอมรมหลักสูตรการตัดสินสุนัขจากต่างประเทศ
เริ่มเป็นกรรมการตัดสินสุนัขมาตั้งแต่ปี2537 จนปัจจุบันเป็นประธานคณะกรรมการตัดสินสุนัขของสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข(ประเทศไทย) นอกจากเป็นกรรมการตัดสินการประกวดสุนัขในประเทศไทยแล้วยังได้เดินทางไปตัดสินการประกวดสุนัขในต่างประเทศคือ อินเดีย ฟิลิปินส์ มาเลเซียและญี่ปุ่น
ทางชมรมผู้เพาะพันธุ์สุนัขบางแก้วประเทศไทย ต้องขอขอบคุณทางคุณธนา อัจฉริยะวรรณเป็นอย่างสูงที่ได้เอื้อเฟื่อ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาสุนัขบางแก้ว เราจึงให้ชื่อหัวข้อบทความทรงคุณค่า โปรดอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ แล้วท่านจะได้ประโยชน์ จากบทความเหล่านี้แน่นอนเราขอรับรอง


บทสัมภาษณ์คุณธนา อัจฉริยะวรรณ ในฐานะเป็นกรรมการตัดสินสุนัข และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสุนัขสายพันธุ์บางแก้ว เพื่อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับหนทางการพัฒนาสุนัขสายพันธุ์บางแก้วไปสู่เวทีมาตรฐาน

ถาม เวลาคุณตัดสินสุนัขสายพันธุ์บางแก้ว คุณใช้หลักอะไรในการตัดสิน
ตอบ ในฐานะเป็นกรรมการผู้ตัดสินสุนัข ผมจะต้องทำความเข้าใจกับมาตรฐานสายพันธุ์ของสุนัขพันธุ์นั้นๆให้กระจ่างก่อน ทั้งนี้คือ ต้องใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาเพื่อการตีความในคำจำกัดความ (Definition) ของมาตรฐานสายพันธุ์ดังกล่าว ซึ่งต้องอาศัยความรู้เรื่องลักษณะทางกายวิภาคของสุนัข (Dog Anatomy) มาร่วมด้วยเพราะเมื่อเราทราบถึงลักษณะดังกล่าวได้ดี ก็จะส่งผลให้เราทราบถึงหน้าที่ (function) ของความสัมพันธ์ระหว่างกระดูกกับกระดูก ตลอดจนเส้นเอ็นที่ทำหน้าที่ยึดกระดูกเหล่านั้น ที่จะทำให้สุนัขเคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด อันเป็นที่มาของการตัดสินว่าด้วยเรื่องการเคลื่อนไหว (movement) เป็นต้น
นอกจากนี้แล้ว เวลาผมทำการตัดสิน ผมจะให้ความสำคัญเป็นลำดับ โดยพิจารณาจากข้อบกพร่องที่รุนแรงจากมากไปหาน้อย โดยอ่านจากมาตรฐานสายพันธุ์เป็นหลัก เช่น เมื่อมาตรฐานกำหนดว่าสีของตาว่าต้องเป็นสีน้ำตาล ถ้าผมเห็นว่าตาเป็นสีน้ำตาลแล้ว ไม่ว่าจะสีอ่อนหรือแก่ ผมถือว่าสุนัขทั้ง 2 ตัวมีสีตาที่ไม่ผิดมาตรฐานเหมือนกัน ผมจะไม่เน้นว่าตัวนี้มีสีตาที่เข้มกว่าต้องให้ตัวนี้ชนะ ผมจะต้องพิจารณาส่วนประกอบอื่นด้วย เพื่อหาว่าสุนัขตัวใดที่มีลักษณะโดยรวมใหล้เคียงมาตรฐานสายพันธุ์มากที่สุดเป็นผู้ชนะ ทั้งนี้ต้องพิจารณาจากองค์ประกอบดังนี้
1. Breed Character คือ ลักษณะเฉพาะที่สามารถชี้ชัดให้เห็นได้ ว่าใช่สายพันธุ์นี้แน่นอน
2. Balance คือ ความกลมกลืนในโครงสร้างที่ดูแล้วไม่ขัดสายตา
3. Style คือ บุคลิกภาพ ซึ่งรวมถึงการแสดงออกทางอารมภ์ด้วย
4. Soundness คือ การเคลื่อนไหวที่ถูกต้องตามคำจำกัดความที่ระบุในมาตรฐานสายพันธุ์
5. Condition คือ สภาพโดยรวมที่สมบูรณ์ อันแสดงถึงการดูแลเอาใจใส่ที่ดีของเจ้าของ


ถาม คุณมีความเห็นอย่างไรบ้างกับสุนัขสายพันธุ์บางแก้วในปัจจุบัน
ตอบ ในฐานะที่ผมเป็นกรรมการตัดสินสุนัข ผมคิดว่าท่านผู้เกี่ยวข้องน่าจะให้ความสำคัญกับเรื่องต่างๆ เพื่อให้ได้รูปธรรมชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้เพาะพันธุ์จะได้ยึดถือปฏิบัติได้ถูกต้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. กำหนดต้นแบบมาตรฐาน (Prototype) ขึ้นมาให้ชัดเจนก่อน
2. สันหาสุนัขที่มีลักษณะใกล้เคียงข้อ 1 ให้มากที่สุด ไม่ว่าโดยวิธีการผ่านสนามประกวด หรือ โดยจากกรรมการสันหา เพื่อมาใช้เป็นต้นแบบ
3. ทดสอบจิตประสาทว่า นอกจากสรีระที่ดีแล้วยังต้องมีอารมภ์ที่ดีด้วย เพื่อจะได้พิจารณาใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไป
4. ขั้นตอนการพิสูจน์ว่าพ่อแม่พันธุ์ดังกล่าวว่ามีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได้ดีมากน้อยเพียงใด ลูกสุนัขที่ได้มามีข้อบกพร่องที่ผิดเพี้ยนจากมาตรฐานขนาดไหน พ่อแม่พันธุ์ตัวใดมีปัญหาดังกล่าว ก็ไม่สมควรใช้ทำพันธุ์ต่อไป


5. เป็นขั้นตอนที่ต้องหาตำแหน่งพ่อแม่พันธุ์ทรงคุณค่าเพื่อใช้เป็นต้นตระกูลของสายพันธุ์ต่อไป ซึ่งในทางสากล เขาแนะนำว่า ให้เริ่มต้นด้วยการใช้พ่อพันธุ์ที่ดีที่สุด 2 ตัวมาเป็น 2 สายหลัก และใช้แม่พันธุ์ที่ดีที่สุดอีก 4 ถึง 8 ตัว มาทำการผสมพันธุ์แบบไขว้สายให้ได้ 8 สายเลือด
6. นำลูกสุนัขที่เกิดจากการเริ่มต้นดังกล่าวในข้อ 5 มาเข้าสู่ขั้นตอนการผสมพันธุ์แบบ line breeding และคัดสุนัขที่มีข้อบกพร่องน้อยที่สุดมาใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในรุ่นต่อไป
7. จากข้อ 6 ท่านก็จะได้สุนัขสายพันธุ์แท้ที่มีสายเลือดนิ่งพอที่จะผลิตลูกสุนัขที่ไม่มีความแตกต่างในรูปลักษณ์ซึ่งจะทำให้กรรมการผู้ตัดสินไม่เกิดความสับสนกับการตีความมาตรฐานสายพันธุ์อีกต่อไปBy: ชมรมผู้เพาะพันธุ์สุนัขบางแก้วประเทศไทย

<<Back     Go to บทความทรงคุณค่า


views[312]    

All contents
การเลี้ยงสุนัขโดยเคารพสิทธิบุคคลอื่น
ทรรศนะเกี่ยวกับทิศทางสุนัขบางแก้ว
การเตรียมตัวเพื่อประกวดสุนัข
การก้าวไปสู่ผู้พัฒนาพันธุ์สุนัข
ความรู้ในเรื่องการเพาะพันธุ์สุนัข
การเลี้ยงดูลูสุนัขบางแก้ว


ส่งเมล์หน้านี้ให้เพื่อน    ตั้งเว็บนี้ เปิดเป็นหน้าแรก
  Home  | เล่าเรื่องบางแก้ว | กระดานข่าว | Photo Album | บอกเล่าเก้าสิบ | มีข่าวดีมาบอก | บทความทรงคุณค่าthaibangkaewbreederclub.org
Copyright (C) 2000-2004 All Rights Reserved