Feedback

ถ้าคุณทำรายการให้แสดงผล นักเรียนจะได้รับผลการตอบคำถามในทุกข้อที่ทำ (ทั้งข้อที่ทำถูกและผิด)

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด