การทดลองตอบคำถาม

นักเรียนสามารถทดลองตอบคำถามได้หลายครั้ง

ซึ่งจะช่วยให้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ได้มากกว่าเป็นการประเมินผลการเรียนธรรมดา

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด