รายงานกิจกรรม

รายงานที่มีรายละเอียดการทำกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในหลักสูตรของแต่ละคน รวมถึงรายละเอียดของวันเวลาที่แต่ละคนเข้ามาในระบบด้วย

คุณสามารถเข้าดูรายงานกิจกรรมได้ตลอด โดยใช้ปุ่ม "visible on each person's profile"

ผู้สอนสามารถควบคุมการอนุญาตให้นักเรียนเข้ามาดูรายงาน ผ่านทาง course setting รายงานนี้มีประโยชน์มาสำหรับบางหลักสูตร เพราะสามารถดูว่านักเรียน online และมีส่วนร่วมในหลักสูตรมากน้อยแค่ไหน

ถ้าปิดทางเลือกนี้ไว้ไม่ใช้ก็จะทำให้ server ไม่เต้องทำงานหนักเิกินไปนัก แนะนำว่าถ้าชั้นเรียนไหนมีนักเรียนมากไม่ควรใช้ทางเลือกนี้

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด