จรรยาบรรณในการเพาะพั นธุ์และการขายสุนัขบาง แก้ว ฉบับชุมชนคนรักบางแก้ ว
โดย ไตรสิทธิ์ . - Thursday, 23 December 2004, 09:13PM
 

จากกระทู้อันเกี่ยวข้องกับ จรรยาบรรณ (Code of Ethics)  http://www.bangkaew.com/elearning/mod/forum/discuss.php?d=278

กำลังคิดว่า  ถ้าไม่มีการดำเนินการอย่างไรอย่างหนึ่งลงไป   คงไม่อาจคาดหวังผลในทางปฏิบัติได้   แต่ถ้าเอามาบังคับใช้ในเมืองไทยทันที   คิดว่าโอกาสเกิดคงยาก   คงต้องเริ่มจากเรื่องง่ายไปหายาก     และมีสิ่งจูงใจให้คนอยากยึดถือปฏิบัติ

ได้หารือกับเพื่อนบางคนแล้ว   คิดว่าถ้าสมาคมหรือชมรมต่างๆยังไม่พร้อม    ชุมชนคนรักบางแก้วอาจดำเนินการไปก่อน 1 ก้าว   โดยกำหนดจรรยาบรรณฉบับชุมชนคนรักบางแก้วขึ้นมา  คอกใด ฟาร์มใด ผู้ขายใด พร้อมที่จะเอาจรรยาบรรณนี้ไปปฏิบัติ(โดยติดป้ายบอกจรรยาบรรณให้ชัดเจนทั้งที่ฟาร์ม แผงขายสุนัข  ตลอดจนเว็บไซต์ของตนเอง(ถ้ามี))   ก็จะได้รับการขึ้นทะเบียนคอกฟาร์มจรรยาบรรณในเว็บชุมชนคนรักบางแก้วนี้   เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ซื้อได้พิจารณาประกอบการตัดสินใจ

ผมได้ลองยกร่าง จรรยาบรรณในการเพาะพันธุ์และการขายสุนัขบางแก้ว  ขึ้นมาแล้วดังความเห็นข้างล่างโดยมีต้นแบบมาจากชมรมไทยบางแก้วแห่งสหรัฐอเมริกา   แต่ได้ตัดสิ่งที่คิดว่าคอกฟาร์มหลายแห่งยังไม่พร้อมออกไป เช่น เรื่องการเอ็กเรย์โรคตะโพกพิการ ฯลฯ

อยากให้ ผู้เลี้ยง ผู้เพาะพันธุ์และผู้ขายทุกท่าน ลองให้ความเห็นช่วยกันปรับปรุงให้เป็นเงื่อนไขขั้นต่ำเบื้องต้นที่ควรมีและทุกคนยอมรับได้ก่อน   จากนั้น จึงค่อยๆปรับจากง่ายให้ยากขึ้นเมื่อทุกฝ่ายมีความพร้อมมากขึ้น

ตอบ: จรรยาบรรณในการเพาะพั นธุ์และการขายสุนัขบา ง แก้ว ฉบับชุมชนคนรักบางแก้ ว
โดย ไตรสิทธิ์ . - Thursday, 23 December 2004, 09:18PM
 

จรรยาบรรณในการเพาะพันธุ์และการขายสุนัขบางแก้ว 

                เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ทั้งผู้เพาะพันธุ์ และเจ้าของสุนัข ให้มีการร่วมมือกัน ในการปรับปรุงและวางแผนการเพื่อการพิทักษ์คุ้มครองสายพันธุ์ไทยบางแก้ว  ชุมชนคนรักบางแก้ว ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ที่จะมุ่งมั่นส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพสุนัขไทยบางแก้ว   จึงได้นำ จรรยาบรรณ ดังต่อไปนี้มาใช้ กับผู้เพาะพันธุ์และผู้ขายสุนัขบางแก้ว 

การเพาะพันธุ์ (Breeding)

            1. ผู้เพาะพันธุ์ที่เป็นเจ้าของแม่พันธุ์ มีภาระอันใหญ่หลวง ในความรับผิดชอบต่ออนาคตของสายพันธุ์ ดังนั้น ผู้เพาะพันธุ์ พึงวางแผนการเพาะพันธุ์แต่ละครั้ง ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะพัฒนา และพิทักษ์ปกป้องสายพันธุ์ เสมอ

            2. ผู้เพาะพันธุ์ พึงดูแลแม่พันธุ์ด้วยความระมัดระวังอยู่เสมอ มิให้เกิดการผสมพันธุ์อันไม่พึงประสงค์ หรือไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้า

            3. ผู้เพาะพันธุ์ พึงคัดเลือก พ่อพันธุ์ และ แม่พันธุ์ ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ทั้งในด้านโครงสร้างร่างกายที่ถูกต้องสวยงาม และด้านอารมณ์ที่มั่นคง  ต้องเป็นผู้ที่ ศึกษาค้นคว้า เรื่องมาตรฐานสายพันธุ์ , ประวัติของสายพันธุ, ตลอดจนหลักเบื้องต้นของพันธุกรรมศาสตร์   จนเข้าใจเป็นอย่างดี 

 

การขาย (Sales)

            1. ผู้เพาะพันธุ์ พึงพิถีพิถันเลือกเฟ้น ผู้ที่สุนัขไทยบางแก้วของเขาจะต้องไปอยู่ด้วย หรือผู้ซื้อ อย่างระมัดระวังที่สุด

            2. ผู้เพาะพันธุ์ ต้องช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ แก่ผู้ซื้อในทุกเรื่องที่ผู้ซื้อร้องขอ เพื่อสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของสุนัข

            3. ผู้เพาะพันธุ์ ที่ขาย หรือส่งมอบสุนัขไปแล้ว มีหน้าที่ต้องช่วยเหลือผู้ซื้อในการหาบ้านใหม่ที่เหมาะสมให้สุนัขทันทีเมื่อผู้ซื้อต้องการ   

            4. ผู้เพาะพันธุ์ พึงทำสัญญา ระบุรายละเอียด และเงื่อนไขในการ ซื้อ-ขาย ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อสามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง สำหรับผู้เพาะพันธุ์ และผู้ซื้อ

            5. ผู้เพาะพันธุ์ ควรจัดทำ สำเนาเอกสาร หลักแห่งจรรยาบรรณให้ไว้แก่ผู้ซื้อ และอธิบายถึงรายละเอียดข้อกำหนดต่างๆให้เป็นที่เข้าใจ

            6.ผู้เพาะพันธุ์พึงจัดเตรียมเอกสาร การจดทะเบียน หรือเอกสารรับรอง มอบแก่ผู้ซื้อ เมื่อสุนัขอายุได้ 6 เดือน หรือเมื่อทำการขายสุนัข

            7.สุนัข ที่ขายโดยระบุประเภท "สัตว์เลี้ยง หรือ เพื่อน" จะขายโดยไม่มีการออกเอกสาร การจดทะเบียน และต้องระบุเงื่อนไขสัญญา เรื่องการทำหมันไว้ด้วย หรือ ผู้เพาะพันธุ์ อาจออกเอกสารการจดทะเบียนครบถ้วน และแนบไปพร้อมเอกสารรับรองการทำหมัน หากสุนัข มีคุณภาพ เคยอยู่ในระดับ เพื่อ "การประกวดและเพาะพันธุ์"

            8. การส่งมอบ สุนัขไทยบางแก้ว พึงกระทำตามแนวทางต่อไปนี้

                        a. ต้องมีใบพันธุ์ประวัติ ระบุบรรพบุรุษ ไม่ต่ำกว่า 3 รุ่น(ชั่วโคตร)

                        b. ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเลี้ยงดูสุนัข เป็นลายลักษณ์อักษร เตรียมไว้มอบให้ผู้ซื้อ

                        c. ต้องมีข้อมูล บันทึกรายละเอียดการดูแลสุขภาพ การทำวัคซีนและถ่ายพยาธิ ตลอดจนข้อมูลทางการแพทย์อื่นๆของสุนัขตัวนั้นๆ ส่งมอบให้ผู้ซื้อด้วย

                        d. สุนัข ที่ส่งมอบแก่ผู้ซื้อ ต้องเป็นสุนัขที่อยู่ในสภาพแข็งแรงสมบูรณ์ที่สุดเท่านั้น

                        e. สุนัขที่ส่งมอบ ต้องได้รับการสักหมายเลขประจำตัว หรือฝังไมโครชิพแล้ว เท่านั้น

                        f. ผู้เพาะพันธุ์ จะจำหน่ายลูกสุนัขออกจากคอกได้ เมื่อลูกสุนัขมีอายุอย่างน้อย 8 สัปดาห์

                        g. ให้ผู้ซื้อ นำสุนัขไปตรวจสุขภาพ โดยสัตวแพทย์ที่เลือกเอง หากพบว่า สุนัขมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ให้ผู้ซื้อ นำสุนัขกลับมาส่งคืน ภายใน 72 ชั่วโมง โดยทางผู้เพาะพันธุ์จะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และคืนเงินทั้งหมดให้ผู้ซื้อ

ตอบ: จรรยาบรรณในการเพาะพั นธุ์และการขายสุนัขบา ง แก้ว ฉบับชุมชนคนรักบางแก้ ว
โดย เพื่อน . - Thursday, 23 December 2004, 09:51PM
 

อ่านข้อความของพี่วิเชียรแล้ว ผมว่าพี่วิเชียรมอบหมายหน้าที่ทั้งหมดให้กับผู้เพาะพันธุ์แต่เพียงฝ่ายเดียวครับ ผมอยากถามว่า มีใคร หรือผู้ใดที่ซื้อลูกสุนัขจากฟาร์มที่มีคุณภาพแล้วมีปัญหาบ้าง หรือฟาร์มใดขายลูกสุนัขที่ไม่มีคุณภาพบ้าง ผมว่า คงจะมีน้อยมากๆหรืออาจไม่มีเลยก็ได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนมากจะเกิดจากผู้ที่ซื้อลูกสุนัขจากข้างทาง หรือจากผู้ที่รับสุนัขมาขายเสียมากกว่า เพราะฟาร์มเขาอยู่กับที่ไม่อาจเคลื่อนย้ายได้ และคงไม่ยอมที่จะเสียชื่อเพียงเพื่อเงินจำนวนไม่มากนักแน่นอน

ผมเองมองกลับกันนะครับ ผมอยากปลูกจิตสำนึกของผู้ซื้อมากกว่า ขอให้เขายอมรับว่า อย่าเห็นแก่ของถูกจนมากเกินไปค่ารักษาพยาบาลมันแพง

อยากให้ลองปลูกจิตสำนึกผู้ซื้อดูดีกว่านะครับ ช่วยกันหน่อย ให้ความรู้ผู้ซื้อกันมากๆดีกว่าครับ

ตอบ: จรรยาบรรณในการเพาะพั นธุ์และการขายสุนัขบา ง แก้ว ฉบับชุมชนคนรักบางแก้ ว
โดย ป้าชัช swine - Thursday, 23 December 2004, 11:30PM
 

ป้าชัชเห็นด้วยกับคุณวิเชียรว่า เริ่มต้นที่ชุมชนคนรักบางแก้วกลุ่มเล็ก ๆ ก่อน เหมือนการผลิตผักปลอดสารพิษ ก็ทำกันในกลุ่มเกษตรกรที่พร้อมก่อน และคนที่พร้อมหรือทำได้ดีตามมาตรฐานจะได้รับป้ายติดรับรองว่าสินค้าเค้าเป็นสินค้าชั้นดี คนซื้อก็ยินยอมพร้อมใจให้ราคาที่ดี ซึ่งก็ตรงกับที่คุณเพื่อนบางแก้วกล่าวถึง

เท่าที่ป้าชัชอ่านจาก จรรยาบรรณการเพาะพันธุ์ที่ป้าวิแปลมาให้นั้น ผู้เพาะพันธุ์มิได้หมายถึงคอกหรือฟาร์มเพาะพันธุ์เพียงฝ่ายเดียว แต่หมายรวมถึง ผู้เลี้ยงอย่างป้าชัช คุณวิเชียร ฯลฯ ที่กระหายจะผสมพันธุ์ลูกของตนเองเพื่อให้ได้หลานมาดูสักคอกสองคอกด้วย (มือสมัครเล่น)

ป้าชัช คิดว่า บางแก้วที่ไม่ได้มาตรฐานส่วนหนึ่งมาจากผู้เลี้ยง (ผู้เพาะพันธุ์มือสมัครเล่น)นี่แหละ บางคนไม่มีความรู้เรื่องพันธุกรรมเลย รวมทั้งไม่คำนึงถึงลักษณะบกพร่องใด ๆ ของสุนัขตัวเองเลย (ก็หมาเราน่ารักที่สุดนี่หว่า) คุณเพื่อนฯลองอ่านกระทู้ที่ป้าวิเขียนเรื่องนี้ ว่าป้าชัชยังต้องสารภาพบาปที่ตัวเองได้กระทำลงไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ไปแล้วเลย เพียงแต่ป้าชัชยังพอรู้เรื่องหลักพันธุกรรมบ้างจึงไม่นำลูกพ่อแม่เดียวกันหรือสายใกล้เคียงมาผสมกัน รวมทั้งดูว่าพ่อแม่พันธุ์ไม่มีลักษณะบกพร่องของบางแก้วอยู่ แต่ไม่เคยตรวจสุขภาพพ่อแม่พันธุ์ว่าเค้ามีโรคติดต่อทางพันธุกรรมหรือไม่ และถ้าลองอ่านกระทู้อื่น ๆ จะพบว่าผู้เลี้ยงในนี้เกือบทุกคนอยากมีหลานบางแก้วของตัวเอง แม้กระทั่งคุณวิเชียรก็อยากให้ปิงปองมีแฟน แต่คุณวิเชียรมีจรรยาบรรณรู้ว่าผสมปิงปองไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าปิงปองเป็นลูกเต้าเหล่าใคร

คุณเพื่อนบางแก้วที่รัก ป้าชัชเชื่ออย่างจริงใจว่าคอกเพาะอย่างคุณเพื่อนบางแก้ว คุณจิตติ คุณไพโรจน์ ฯลฯ มีหลักจรรยาบรรณเต็มเปี่ยม ป้าชัชเสนอให้สร้างตรารับรองลูกสุนัขตามหลักจรรยาบรรณนั้นขึ้นมาให้ได้ และประชาสัมพันธุ์ให้คนซื้อได้รับทราบว่า ถ้าอยากได้บางแก้วมาตรฐานดี มีการรับรองสุขภาพ ต้องซื้อบางแก้วที่มีตรารับรองนี้เท่านั้น เป็นต้น

ป้าชัชอยากให้ช่วยกันทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้เพาะพันธุ์ และผู้เลี้ยงบางแก้ว โปรดอย่ายกให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดผู้หนึ่งแต่เพียงผู้เดียว เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องระบบที่ต้องเดินไปพร้อม ๆ กัน เมื่อฝ่ายผู้เลี้ยงอย่างคุณวิเชียร คุณอาทร ป้าชัช ฯลฯ เปิดใจก้าวออกมาข้างหน้าหนึ่งก้าวเพื่อจะร่วมเดินทางไปสู่ความฝัน (บางแก้วโกอินเตอร์)แล้ว ป้าชัชก็อยากจะวิงวอนคุณเพื่อนฯ คุณจิตติ คุณไพโรจน์ และท่านที่เคารพอื่น ๆ (ที่อาจจะเดินไปข้างหน้าตั้งนานแล้ว) ร่วมประคับประคองเราให้ออกเดินทางไปพร้อม ๆ กัน

ด้วยความเคารพ (ขอยืมหน่อยนะคุณหมาบางแก้ว)   

ตอบ: จรรยาบรรณในการเพาะพั นธุ์และการขายสุนัขบา ง แก้ว ฉบับชุมชนคนรักบางแก้ ว
โดย ป้าชัช swine - Friday, 24 December 2004, 05:04AM
 

สาระสำคัญในหลักจรรยาบรรณที่ป้าวิแปลมาจากของสมาคมไทยบางแก้วอเมริกาอีกประเด็นหนึ่งคือ จรรยาบรรณในการแจกจ่าย หรือขายบางแก้วให้กับใครก็ตามต้องชี้แจงให้ผู้รับได้ทราบถึงลักษณะนิสัยใจคอของบางแก้ว การดูแลต้องพิถีพิถันปานใด รวมทั้งต้องพิจารณาด้วยว่าบุคคลผู้นั้นมีความพร้อมหรือเหมาะสมหรือไม่ที่จะรับบางแก้วไปเลี้ยงดู (บางแก้วเป็นสุนัขพิเศษสำหรับคนพิเศษเท่านั้น) 

นอกจากนั้น เมื่อบุคคลผู้รับบางแก้วไปเลี้ยงแล้วไม่สามารถจะดูแลบางแก้วได้ต่อไป ผู้เพาะบางแก้วตัวนั้นต้องออกมารับผิดชอบดูแลหรือจัดการบางแก้วตัวนั้นต่อไป ไม่ปล่อยให้เป็นภาระของสังคม เป็นต้น

ป้าชัชอ่านแล้วมองเห็นสาเหตุและเจตนารมณ์ของจรรยาบรรณข้างต้นว่า คุณจิลซึ่งเป็นคนมะริกันรู้จักบางแก้วดีมากว่า เป็นหมาพิเศษ ต้องการคนพิเศษดูแล และไม่ต้องการเห็นบางแก้วเป็นสุนัขที่ไปอยู่ใน shelter รอการจัดการจากสังคม เพราะเจ้าของทิ้งขว้างเนื่องจากไปกัดคนเข้า ซึ่งจะทำให้เสียชื่อบางแก้วอย่างถาวรนั่นเอง

สำหรับสุนัขที่ไปอยู่ใน shelter รอการจัดการของสังคมนั้น มักมีชะตากรรม 3 แบบ คือ (1) ถ้ารู้ว่าใครเป็นผู้เพาะพันธุ์เขาจะนำไปส่งให้ดูแลต่อไป (ดูจากรอยสักหรือไมโครชิพ) (2) หากไม่สามารถหาหลักฐานว่าใครเป็นผู้เพาะพันธุ์สุนัขตัวนั้น สมาคมหรือชมรมเพาะพันธุ์ หรือเลี้ยงสุนัขพันธุ์นั้น จะช่วยกันหาบ้านใหม่ให้ โดยทาง shelter จะกำหนดเวลาการจัดการไว้ เช่น ภายใน 1 เดือน (3) หากพ้นกำหนดดังกล่าว ทาง shelter ก็จะจัดการตามแนวทางของเค้าคือ put หรือฉีดยาให้ตาย 

ป้าชัชลืมเว็บไซด์ของ shelter เหล่านี้ (ป้าวิช่วยหาให้หน่อยจ๊ะ) อยากให้พวกเราได้เห็น และช่วยกันคุ้มครองป้องกันบางแก้วของเราในประเทศไทยด้วย

ตอบ: จรรยาบรรณในการเพาะพั นธุ์และการขายสุนัขบา ง แก้ว ฉบับชุมชนคนรักบางแก้ ว
โดย Pingpong \(-_-)/ - Friday, 24 December 2004, 11:24AM
 

เห็นด้วยกับคุณเพื่อนบางแก้วและป้าชัชครับ   แทนที่จะบอกว่าเป็นจรรยาบรรณของการขายอย่างเดียว    อาจใช้ชื่อให้กว้างขึ้นว่าเป็น  จรรยาบรรณในการเพาะพันธุ์และการซื้อขายสุนัขบางแก้ว  โดยผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบด้วย   โดยผู้ขายหลังจากที่อธิบายหลักแห่งจรรยาบรรณให้ผู้ซื้อฟังจนผู้ซื้อเข้าใจและยอมรับได้แล้ว    ผู้ขายจะมอบจรรยาบรรณชุดเดียวกันนี้ให้ผู้ซื้อนำไปติดไว้ที่บ้านเป็นเครี่องเตือนใจสำหรับตนเองและญาติพี่น้อง   และทางชุมชนคนรักบางแก้วยินดีขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงที่มีจรรยาบรรณให้เป็นกำลังใจและเป็นตัวอย่างสำหรับผู้เลี้ยงท่านอื่นๆด้วย

ในหัวข้อ การขาย (Sales)  ก็จะแก้เป็น การซื้อขาย โดยระบุจรรยาบรรณของผู้ซื้อไว้ด้วย   แต่จะระบุอย่างไร   ช่วยกันเสนอหน่อยครับ

ผมลองอ่านร่างที่ยกมาอีกที   รู้สึกว่า บางข้ออาจจะมีปัญหายุ่งยากในทางปฏิบัติ  เช่น เรื่องการซื้อขายสุนัขบางแก้วที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อน  ไม่ได้เอาไปประกวด  อาจไม่จำเป็นต้องมีเอกสารรับรองพันธุ์ประวัติ   แต่ต้องมีเอกสารรับรองการทำหมัน    ไม่รู้จะทำกันได้หรือเปล่า   ช่วยกันออกความเห็นที่สามารถปฏิบัติกันได้หน่อยครับ

คำถามคงไม่ใช่ว่า ร่างจรรยาบรรณที่ยกมานี้ เหมาะหรือไม่เหมาะ  แต่อยากให้แสดงความเห็นว่า  ถ้าจะให้เหมาะและทุกคนยอมรับนำไปปฏิบัติได้  จะต้องแก้ไขข้อความตรงไหนอย่างไร 

ท่านใดไม่สะดวกที่จะออกนาม    ก็ขอให้ใช้ชื่อและรหัสเป็น test  และ test  ได้เลยครับ

ตอบ: จรรยาบรรณในการเพาะพั นธุ์และการขายสุนัขบา ง แก้ว ฉบับชุมชนคนรักบางแก้ ว
โดย เพื่อน . - Friday, 24 December 2004, 04:17PM
 

เรื่องเราพูดถึงหรือพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนี้เป็นเรื่องของจิตสำนึกโดยตรงเลยละครับ ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ  พวกเรารักและเป็นห่วงสุนัขบางแก้วเป็นที่สุด จะทำอย่างไรกันดีน๊ะ ที่สุนัขบางแก้วเราจะมีบ้านที่มีความสุข มีเจ้าของที่รักเขาและเข้าใจเขา ผมว่าเราช่วยกัน เป็นสื่อกลางขยายความ ถึงอุปนิสัยของสุนัขบางแก้วจะดีกว่าครับ ช่วยบอกถึงผู้ที่เพาะพันธุ์และผู้ที่ต้องการซื้อว่าสุนัขบางแก้วที่มีคุณภาพเป็นอย่างไร วิธีการเลี้ยงทำอย่างไร เพื่อผู้ที่ต้องการเลี้ยง หรือเลี้ยงอยู่แล้ว หรือต้องการเลี้ยงได้จัดการให้ถูกวิธี เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาต่อไปในอนาคตครับ

คิดไม่ออกเลยครับ ช่วยแสดงความคิดเห็นกันหน่อยซิครับ

ตอบ: จรรยาบรรณในการเพาะพั นธุ์และการขายสุนัขบา ง แก้ว ฉบับชุมชนคนรักบางแก้ ว
โดย วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา - Friday, 24 December 2004, 07:09PM
 

ผมเห็นด้วยในเรื่องที่ว่า

1. อย่างน้อยเราก็เป็นสื่อกลางช่วยบอก หรือช่วยให้ความรู้ได้ ผู้อ่านที่เข้ามาอ่าน จะได้ตัดสินใจได้ว่าจะซื้อหมาบางแก้วไปเลี้ยงไหม? เพียงแต่ก็ยังไม่กว้างขวางมากนัก คนส่วนใหญ่ที่เข้ามา web นี้มักเป็นผู้ที่ซื้อมาแล้ว และต้องการข้อมูลเพิ่มเติม (ผมก็เป็นคนหนึ่งในนั้น) แต่ถ้าเป็นผู้ที่กำลังตัดสินใจ ผมว่าจะดีมาก พร้อมๆกันนีถ้าผู้จะซื้อเองได้รับข้อมูลหรือคำรับรองจากผู้ทรงความรู้ในนี้ ว่าควรจะซื้อจากที่ใด ผมว่าผู้จะซื้อก็จะมั่นใจมากขึ้นในการซื้อเพราะว่ารู้ว่าได้รับความจริงและความจริงใจในการแนะนำ พร้อมกันนั้นก็มั่นใจว่าได้รับหมาบางแก้วจากครอบครัวที่มีความรักเป็นที่ตั้งก่อนการค้าและผลกำไร

2. ก็เห็นด้วยที่ผู้ซื้อควรรับผิดชอบในการหาบ้านใหม่ให้ลูกสุนัขด้วย ผมกลัวว่าตอนซื้อเพราะอยากได้จึงยอมรับเงื่อนไข+ข้อชี้แจงทั้งหมด แต่พอหมดรักแล้วก็ไม่ยอมรับอะไรเลย ถ้าโยนให้ผู้เพาะพันธ์รับผิดชอบอย่างเดียวคงไม่ยุติธรรมนัก

3. ความจริงผมก็เห้นด้วยในการที่จะให้ web เป็นผู้ certify (ก็คงไม่ได้เป็นทางการ แต่เป็นลักษณะว่าเห็นแล้วว่ารักจริง และมีคุณภาพ) ผู้เพาะที่มีคุณภาพ แต่ผมกังวลไปไกลว่าจะมีปัญหาตามมามาก และ out of control และทำให้ไม่มีเวลาในการดูแลให้ความรู้ครับ แค่แนะนำ recommendation น่าจะพอ

4. เห็นด้วยว่าเราเริ่มสร้างจากในกลุ่มเล็กๆตรงนี้ก่อน เมื่อดีแล้วย่อมเป็นตัวอย่างให้คนอื่นๆทำตามเอง คงจะบังคับใครไม่ได้

 

ตอบ: จรรยาบรรณในการเพาะพั นธุ์และการขายสุนัขบา ง แก้ว ฉบับชุมชนคนรักบางแก้ ว
โดย carnivore ...The Alpha Wolf - Friday, 24 December 2004, 11:02PM
 

เรื่องของหลักจรรยาบรรณ ที่ไปแปลมานั้น  วัตถุประสงค์จริงๆก็แค่.....เผื่อว่า  อาจจะไปจุดประกาย  ปลุกจิตสำนึกของผู้เกี่ยวข้องอยู่ในวงการเลี้ยงหมา    โดยเฉพาะบางแก้ว  ให้เกิดสำนึกแห่งความรับผิดชอบในหน้าที่(ของใครของมัน)    ไม่ใช่เพื่อมาชี้ว่า..เรื่องนี้..เรื่องนั้น...เป็นหน้าที่ของฝ่ายนี้..ฝ่ายนั้น....

หลักแห่งจรรยาบรรณ เรื่องใดๆก็ตามในโลกนี้     หากแค่ปรากฏอยู่ในเวบไซท์  ในหนังสือ  ในคัมภีร์ที่อยู่บนหิ้ง   ฯลฯ   ไม่สามารถซึมซับเข้าไปในจิตใจจนทำให้เกิดจิตสำนึกที่ดีได้....ก็คงไม่ต่างอะไรกับเศษกระดาษในถังขยะ

ถ้าเพียงแต่...ใคร ที่มีจิตสำนึกว่า ตัวเองมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนทำให้เกิดขึ้นมา มากน้อยแค่ไหน  ก็ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองกันไปให้ดีที่สุดอย่างจริงใจ    เท่าที่สามารถจะทำได้    โลกนี้ก็จะสงบ  สบาย  และน่าอยู่ไปเอง  ตามธรรมชาติ.........แต่ทำไมเล่า  โลกจึงสับสน วุ่นวาย ยุ่งเหยิง   มีผู้ตกเป็นเหยื่อ  ที่ต้องทนทุกข์ทรมานโดยไม่รู้เดียงสา..และไม่มีความผิดอยู่มากมาย  และเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆทุกๆวัน.........

คำตอบง่ายๆสั้นๆ แค่...เพราะ คนแต่ละคน..ต่างไม่ทำหน้าที่รับผิดชอบของตัวเองกันให้ดีที่สุด....ตามที่ควรจะเป็น

ตอบ: จรรยาบรรณในการเพาะพั นธุ์และการขายสุนัขบา ง แก้ว ฉบับชุมชนคนรักบางแก้ ว
โดย สราวุธ แสงสว่างโชติ - Friday, 24 December 2004, 10:28PM
 

หายไปพักนึง เสียดายที่ไม่ได้ไปงานที่สวนสามพราน นี่ต้องมาอ่านย้อนหลังที่สมาชิกทั้งเก่าและใหม่แสดงความคิดเห็นกันมามากมาย ต้องเรียนพี่วิเชียรครับว่าผมยังไม่มีความสามารถที่จะเปิดเป็นคอกเพาะพันธุ์สุนัขบางแก้ว ที่เลี้ยงก็เพราะใจรักษ์แต่ถ้าจะเพาะพันธุ์จริง(คิดว่าปลายปี48)ผมก็มีแนวทางที่เป็นไปตามจรรยาบรรณของชุมชนฯผมเห็นด้วยมาก อย่างตอนนี้ก็มีคนรู้จักมาติดต่อจองลูกไว้แล้วแต่ผมต้องถามก่อนว่ารู้จักบางแก้วอย่างไร ต้องมาถามรายละเอียดกันหลายอย่าง ก็มีที่ผมแนะนำว่ายังไม่พร้อมรอไปก่อนดีกว่า ไม่ใช่ว่าเราจะขาย แต่เราจะให้แก่คนที่เรารู้จักและคิดว่าเขาจะเอาไปเลี้ยงได้ดี นี่ก็มียอดมาแล้ว 6 คน บางคนก็จะช่วยออกค่าใช้จ่ายเรื่องวัคซีน เพราะผมก็บอกว่าต้องรอให้ลูกสุนัขพร้อมก่อนถึงจะให้ไป(ไม่รู้overไปหรือเปล่าอีกต้องเป็นปีกว่าจะมีลูก)ผมคิดว่าจะผสมเพียงตัวเดียวก่อน เพราะตัวเมียอีกตัว(สีขาว-น้ำตาล)ออกจะเกเรและตัวเล็กต้องดูพฤติกรรมไปก่อน และรอดูว่ามีพ่อพันธุ์ขาว-น้ำตาลที่ไหนที่โครงสร้างใหญ่ใจดี แล้วค่อยพิจารณาอีกที และยังมีรายละเอียดอีกหลายอย่างแต่ช่วงนี้ผมขอเท่านี้ก่อนนะครับเห็นด้วย

ตอบ: จรรยาบรรณในการเพาะพั นธุ์และการขายสุนัขบา ง แก้ว ฉบับชุมชนคนรักบางแก้ ว
โดย ไตรสิทธิ์ . - Saturday, 25 December 2004, 05:13AM
  คุณวิเชียรค่ะ  ดิฉันมีความเห็นด้วยกับเรื่องจรรยาบรรณฯ ที่ว่านะค่ะ
แต่เรื่องที่การขายสุนัขต้องมีไมโครชิพหรือมีรอยสักที่หูน่ะ เรื่องใบเพ็ดอีกค่ะ
มีปัญหามากเลยเท่าที่รู้มาตอนนี้ คือประสบกับตนเองเลยนะค่ะ
คือตอนนี้ที่คอกน่ะสังกัดอยู่สมาคมผู้พัฒนาสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว พิษณุโลกนะค่ะ
แต่เคยมาขายสุนัขที่ ม.เกษตร หลายปีแล้วนะค่ะ มีคนเอาหมามาให้ดู
บอกว่าซื้อจากที่งานนี้ไป (แต่ไม่ได้ซื้อที่คอกนะค่ะ) เอามาให้ดูว่ามันแท้ไหม
เพราะขนแย่มาก ทุกอย่างไม่เหมือนบางแก้วเลย
ยกเว้นความเป็นหมาที่มีเหมือนกันเท่านั้นเอง
และที่สำคัญมีใบเพ็ดของสมาคมมาให้ดูด้วย เบอร์สักที่หูก็ตรงกับใบเพ็ดเลย
เขาบอกว่าสุนัขเรามาจากสมาคมนี้หรือเปล่า เราก็เอาให้ดูว่าใช่
แล้วเขาก็ถามว่าแล้วจะชัวร์ได้ไงว่าหมาเราโตมาจะไม่เป็นอย่างนี้
อยากทราบว่าแล้วใบเพ็ดที่ออกมาให้มีความน่าเชื่อถือแค่ไหนถ้าทางคอกคิดจะยัดสุนัขคอกอื่น
หรือที่เกิดจากการผสมที่ไม่ดียัดให้เป็นลูกของพ่อแม่ตัวนั้น
ในเมื่อตอนผสมสมาคมไม่ได้ไปดูนี่ค่ะว่าพ่อแม่นี้มีลูกจริง ๆ
แล้วตอนนี้ทางคอกไม่ได้ใช้ใบเพ็ดสมาคมตั้งแต่ต้นปี 47
แต่ยังเป็นสมาชิกอยู่แต่พ่อ-แม่พันธุ์ ผ่านการคัดพันธุ์จากสมาคมทั้งหมดแล้ว
แต่เราทำใบเพ็ดขึ้นมาเองเมื่อต้นปีนี้เอง เพื่อตัดปัญหาและตอบคำถามของลูกค้า
แต่ไม่ได้มีการตอกหู ทางเรารับประกันกับลูกค้าเลยว่าใบเพ็ดนี้ออกโดยเราเอง
ถ้าหมาโตมาไม่แท้ เรายินดีรับผิดชอบ  ซึ่งทางลูกค้าไม่มีปัญหาอะไร
แต่มีปัญหาเมื่อมีคนมาซื้อสุนัขที่คอกแล้วเพื่อจะนำไปเพาะพันธุ์ขายเลยน่ะค่ะ
เขาจะนำไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมสมาคมพัฒนาสุนัขแห่งประเทศไทย
พอดีแนะนำให้เขาติดต่อไปเพื่อนำไปทำใบเพ็ดสมาคมนะค่ะ  คือถ้าไปทำใบเพ็ด
เพ็ดก็จะออกมาเป็น โนเร็กคอร์ด
อันนี้เราก้อเข้าใจว่าเขาไม่สามารถเชื่อใบเพ็ดที่ออกโดยคอกเราได้
แต่ที่น่าแปลกใจคือ ต่อให้เป็นใบเพ็ดสมาคมพิษณุโลกมา สุนัขที่นำไปทำใบเพ็ดใหม่
ก็จะโนเร็กคอร์ดเหมือนกัน ยกเว้นสุนัขที่มาจากไทยบางแก้วสมาคมเดียว
แล้วทำไมจึงเป็นเช่นนั้น แล้วทางคอกก็คิดจะย้ายสมาคมด้วย
แต่ในเมื่อเป็นอย่างนี้ก็คงย้ายมาไม่ได้
แล้วใบเพ็ดพิษณุโลกจะทำอย่างไรดีในเมื่อมาขายในกรุงเทพฯ
แล้วไม่มีความน่าเชื่อถือเลย อยากขอคำปรึกษาเรื่องนี้มากค่ะ
เพราะลูกค้าบางคนสอบถามเข้ามามากพอสมควรเลย
ตอบ: จรรยาบรรณในการเพาะพั นธุ์และการขายสุนัขบา ง แก้ว ฉบับชุมชนคนรักบางแก้ ว
โดย ป้าชัช swine - Saturday, 25 December 2004, 06:47AM
 

ป้าชัชไปแอบอ่านกระทู้นี้มา http://www.hightidediving.com/bangkaewdog/viewtopic.php?p=1348#1348

ก็ต้องขอบคุณ คุณวิเชียรและคุณคมกฤตมาก ๆ ที่เป็นผู้ริเริ่มปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ "บางแก้ว" แล้ว 
พวกเราผู้เลี้ยงบางแก้วจะเริ่มเป็นหน่วยเล็ก ๆ ของสังคม ในการสร้างสรรค์ "บางแก้ว" ให้เป็นสุนัขที่มีลักษณะเด่น สวยงาม ตรงตามสายพันธุ์ มีสุขภาพดี มีจิตประสาทมั่นคง (ไม่ดุอย่างไม่มีสาเหตุ)
สำหรับผู้เลี้ยงที่อยากจะมีหลานเป็นของตนเอง (นักเพาะพันธุ์มือสมัครเล่น) ป้าชัชขอเสนอหลักจรรยาบรรณง่าย ๆ ในการคิดจะผสมพันธุ์บางแก้วไว้ 4 ประการ คือ
1. ไม่นำลูกพ่อแม่เดียวกันผสมกันโดยเด็ดขาด รวมทั้งไม่นำสุนัขที่ไม่รู้ประวัติพ่อแม่ผสมโดยเด็ดขาด (เพราะอาจเป็นลูกพ่อแม่เดียวกัน)
2. ไม่นำสุนัขที่เป็นโรคติดต่อทางพันธุกรรม เช่น โรคข้อสะโพกเสื่อม ฯลฯ มาเป็นพ่อแม่พันธุ์โดยเด็ดขาด (อาจมีอีกหลายโรคขอความกรุณาผู้รู้ เช่นคุณเพื่อนบางแก้ว เข้ามาเพิ่มเติมด้วย)
3. ไม่นำสุนัขที่มีจิตประสาทไม่มั่นคง (ดุอย่างไม่มีสาเหตุ) มาเป็นพ่อแม่พันธุ์ โดยเด็ดขาด
4. ไม่นำสุนัขที่มีลักษณะด้อย (บกพร่อง) เช่น ฟันไม่ครบ หูตก หางดาบ ฯลฯ มาเป็นพ่อแม่พันธุ์โดยเด็ดขาด
สำหรับการจำหน่ายจ่ายแจกลูกสุนัขของเราไปให้ใครก็ตาม ขอเสนอหลักจรรยาบรรณง่าย ๆในการจำหน่ายจ่ายแจกลูกสุนัข อีก 4 ประการ คือ
1. ชี้แจงอย่างละเอียดถึงนิสัยใจคอทั้งในด้านบวกและลบ และการปฏิบัติเลี้ยงดูบางแก้วอย่างถูกวิธีให้ผู้ที่จะรับเลี้ยงทราบก่อนที่จะตัดสินใจรับบางแก้วไปเลี้ยง
2. สอบถามถึงความพร้อมของผู้ที่จะรับบางแก้วไปเลี้ยง (เวลาที่จะให้กับบางแก้วในการเล่น ฝึกสอน และพาออกสังคม) และความพร้อมของครอบครัว รวมทั้งที่อยู่อาศัย
3. ขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรของผู้รับบางแก้วไป เพื่อติดตามความเจริญเติบโตของหลานเรา และช่วยเหลือแนะนำแก่ผู้เลี้ยงใหม่ตามความจำเป็น
4. รับบางแก้วที่มีปัญหา (ทั้งจากตัวสุนัขเอง หรือเจ้าของใหม่) กลับคืนมาบริหารจัดการโดยตนเองหรือกลุ่ม/มูลนิธิ เพื่อป้องกันมิให้บางแก้วถูกทิ้งเป็นสุนัขจรจัดให้เป็นภาระของสังคม

ตอบ: จรรยาบรรณในการเพาะพั นธุ์และการขายสุนัขบา ง แก้ว ฉบับชุมชนคนรักบางแก้ ว
โดย jitti r - Saturday, 25 December 2004, 08:20AM
 

ทุกท่านคุณวิเชียร  คุณเพื่อนบางแก้ว ป้าชัช ป้าวิและเพื่อนๆชาวชุมชน ผมเห็นในทุกๆข้อที่กล่าวมาของทุกท่าน ปัญหาที่เกิดเราจะแก้ไขให้เห็นผลไม่ได้เพราะไม่มีตัวบทกฏหมายใดไปจัดการหรือถึงจะมีก็ไม่มีมือปราบใดที่จะกล้าเข้าไปจัดการเรื่องนี้ แต่ในส่วนที่ชาวชุมชนที่เราทำก็เป็นส่วนที่ถูกต้องคือ การสร้างจิตสำนึกให้เหล่าสมาชิกชาวชุมชนก่อน หลังจากนั้นจะแพร่กระจายไปเอง  ในอีกส่วนหนึ่งที่พอจะทำได้คือการเผยแพร่ข่าวสารตามสื่อต่างๆซึ่งในส่วนของผมเองขอรับอาสาที่จะเผยแพร่จรรยาบรรณนี้ไปในคอลัมม์ บางแก้วสตอรี่ ในสวนจตุจักรฯ  อีกเรื่องสำหรับพี่วิเชยรในส่นที่จะตัดคำว่า เอกซเรย์ข้อสะโพก   อย่าตัดครับนี้คือส่วนสำคัญของ พ่อพันธุ์แม่พันธ์  เราขึ้นเป็นกฎเกณท์ เอาไว้แล้วให้เวลาให้ปฏิบัติตาม.

ตอบ: จรรยาบรรณในการเพาะพั นธุ์และการขายสุนัขบา ง แก้ว ฉบับชุมชนคนรักบางแก้ ว
โดย ป้าชัช swine - Saturday, 25 December 2004, 09:44AM
 

เห็นด้วยกับคุณจิตติอย่างยิ่ง ใจตรงกัน ขอบคุณ ที่ไม่ให้ตัดกฏเกณฑ์ เรื่องเอกซเรย์ข้อตะโพก เพราะเป็นส่วนสำคัญมากสำหรับพ่อแม่พันธ์ เนื่องจากเป็นโรคทางพันธุกรรมที่จะติดต่อไปถึงลูกหลาน ต้องพยายามช่วยกันกำจัดออกไปค่ะ

ตอบ: จรรยาบรรณในการเพาะพั นธุ์และการขายสุนัขบา ง แก้ว ฉบับชุมชนคนรักบางแก้ ว
โดย carnivore ...The Alpha Wolf - Saturday, 25 December 2004, 10:37AM
 

ไปอ่านกระทู้เวบคุณโป๋นั้นมาด้วย เหมือนป้าชัช...อ่านไปก็ใจหายใจคว่ำไปตลอดเวลาว่า เรื่องที่กลัวว่าจะเกิดขึ้นนั้น  มันจะเกิดไหมหนอ???  อ่านมาจนถึงตอนท้าย....โล่งใจไปที(สำหรับครั้งนี้)   ที่เหตุการณ์ผ่านไปด้วยดี  ไม่มีอะไรเกิดขึ้น.....และเป็นที่น่ายินดีว่า   ในที่สุดคุณพ่อปิงปอง  ก็บังเกิดดวงตาเห็นธรรม ขึ้นมาได้เอง    (หลังจากที่...เคยคุยกันมานานเป็นปี  และแม้แต่เจ้าของ มดแดง ก็ได้ชี้ทางธรรมให้)

ขอคารวะ ป้าชัช เป็นอย่างสูงค่ะ  ที่ตั้งมั่นในอุเบกขา และยึดมั่นในขันติ  มีความอดทน และพากเพียรพยายาม  ในการช่วยริเริ่มสร้างจิตสำนึก และแนะนำแนวคิด วิธีการที่จะให้วงการบางแก้ว ก้าวเดินต่อไป  อย่างมีคุณภาพและเข้มแข็งมั่นคง 

ขอให้  ชาวชุมชนคนรักบางแก้ว ทุกท่าน  มีความสุข ความเจริญ  สุขภาพร่างกายแข็งแรง  และประสบความสำเร็จในการเลี้ยงดูบางแก้วที่ท่านรัก  ให้มีคุณภาพ และสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปเช่นเดียวกัน 

ตอบ: จรรยาบรรณในการเพาะพั นธุ์และการขายสุนัขบา ง แก้ว ฉบับชุมชนคนรักบางแก้ ว
โดย หมาบางแก้ว return - Saturday, 25 December 2004, 01:26PM
 

ป้าชัชครับ  ที่เคยอธิบายให้ป้าชัชได้อ่านนั้น  ตัวผมเองไม่ได้มองที่มิติของจรรยาบรรณของการเพาะเลี้ยงสุนัขบางแก้วด้านเดียวครับ  คือมีรายละเอียดมากกว่านั้นครับ

ขออภัยด้วยที่ผมยังไม่ได้อ่านกระทู้นี้อย่างละเอียด(เดี๋ยวคงอ่าน)  แต่มิติอีกหลายมิตินั้น  ป้าชัชมีหมวกหลายใบน่ะครับ  การสารภาพผิดทำได้ในแง่ตัวบุคคล(เห็นด้วย)ทำได้  แต่หมวกใบอื่นอนุญาตให้ทำได้หรือครับ(ละเอียดอ่อนน่ะครับ)  สถานะภาพที่มีกฎระเบียบ แตกต่างจากคนทั่วไป(ขณะนี้ก็ยังมีอยู่)  ความผิด(จนสารภาพ)ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่กล่าวถึงครับ

เขียนผิดอะไรไปก็ขออภัยป้าชัชด้วยครับ 

ตอบ: จรรยาบรรณในการเพาะพั นธุ์และการขายสุนัขบา ง แก้ว ฉบับชุมชนคนรักบางแก้ ว
โดย phan _kong - Saturday, 25 December 2004, 05:22PM
 

บ้านบางแก้ว  เห็นด้วยครับกับจรรยาบรรณในการเพาะพันธ์สันัขบางแก้ว และยินดีนำหลักจรรยาบรรณ ของป้าชัชไปปฏิบัตครับและขอนำ  ไปใว้ในหน้า web banbangkaew  ประกาศเป็น

จรรยาบรรณบ้านบางแก้ว ในเบื้องต้น

หลักจรรยาบรรณ  ในการผสมพันธุ์สุนัขบางแก้ว

 
1.
ไม่นำลูกพ่อแม่เดียวกันผสมกันโดยเด็ดขาด รวมทั้งไม่นำสุนัขที่ไม่รู้ประวัติพ่อแม่ผสมโดยเด็ดขาด (เพราะอาจเป็นลูกพ่อแม่เดียวกัน) 


2.
ไม่นำสุนัขที่เป็นโรคติดต่อทางพันธุกรรม เช่น โรคข้อสะโพกเสื่อม ฯลฯ มาเป็นพ่อแม่พันธุ์โดยเด็ดขาด 

3. ไม่นำสุนัขที่มีจิตประสาทไม่มั่นคง (ดุอย่างไม่มีสาเหตุ) มาเป็นพ่อแม่พันธุ์ โดยเด็ดขาด 


4.
ไม่นำสุนัขที่มีลักษณะด้อย (บกพร่อง) เช่น ฟันไม่ครบ หูตก หางดาบ ฯลฯ มาเป็นพ่อแม่พันธุ์โดยเด็ดขาด 

 

หลักจรรยาบรรณในการจำหน่ายจ่ายแจกลูกสุนัข 


1.


2.


3.


4.
รับบางแก้วที่มีปัญหา  จากตัวสุนัขเอง  กลับคืนมาบริหารจัดการโดยตนเอง เพื่อป้องกันมิให้บางแก้วถูกทิ้งเป็นสุนัขจรจัดให้เป็นภาระของสังคม

ขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรของผู้รับบางแก้วไป เพื่อติดตามความเจริญเติบโตของหลานเรา และช่วยเหลือแนะนำแก่ผู้เลี้ยงใหม่ตามความจำเป็น 
สอบถามถึง  ความพร้อมของผู้ที่จะรับบางแก้วไปเลี้ยง (เวลาที่จะให้กับบางแก้วในการเล่น ฝึกสอน และพาออกสังคม) และความพร้อมของครอบครัว รวมทั้งที่อยู่อาศัย 
ชี้แจงอย่างละเอียดถึง  นิสัยใจคอทั้งในด้านบวกและลบ และการปฏิบัติเลี้ยงดูบางแก้วอย่างถูกวิธีให้ผู้ที่จะรับเลี้ยงทราบก่อนที่จะตัดสินใจรับบางแก้วไปเลี้ยง 

ตอบ: จรรยาบรรณในการเพาะพั นธุ์และการขายสุนัขบา ง แก้ว ฉบับชุมชนคนรักบางแก้ ว
โดย phan _kong - Saturday, 25 December 2004, 05:51PM
 

บ้านบางแก้ว  เห็นด้วยครับกับจรรยาบรรณในการเพาะพันธ์สันัขบางแก้ว และยินดีนำหลักจรรยาบรรณ ของป้าชัชไปปฏิบัตครับและขอนำ  ไปใว้ในหน้า web banbangkaew  ประกาศเป็น

จรรยาบรรณบ้านบางแก้ว 

หลักจรรยาบรรณ  ในการผสมพันธุ์สุนัขบางแก้ว

1. ไม่นำลูกพ่อแม่เดียวกันผสมกันโดยเด็ดขาด รวมทั้งไม่นำสุนัขที่ไม่รู้ประวัติพ่อแม่ผสมโดยเด็ดขาด (เพราะอาจเป็นลูกพ่อแม่เดียวกัน)

2. ไม่นำสุนัขที่เป็นโรคติดต่อทางพันธุกรรม เช่น โรคข้อสะโพกเสื่อม ฯลฯ มาเป็นพ่อแม่พันธุ์โดยเด็ดขาด 3. ไม่นำสุนัขที่มีจิตประสาทไม่มั่นคง (ดุอย่างไม่มีสาเหตุ) มาเป็นพ่อแม่พันธุ์ โดยเด็ดขาด

4. ไม่นำสุนัขที่มีลักษณะด้อย (บกพร่อง) เช่น ฟันไม่ครบ หูตก หางดาบ ฯลฯ มาเป็นพ่อแม่พันธุ์โดยเด็ดขาด

หลักจรรยาบรรณในการจำหน่ายจ่ายแจกลูกสุนัข

1. ชี้แจงอย่างละเอียดถึง  นิสัยใจคอทั้งในด้านบวกและลบ และการปฏิบัติเลี้ยงดูบางแก้วอย่างถูกวิธีให้ผู้ที่จะรับเลี้ยงทราบก่อนที่จะตัดสินใจรับบางแก้วไปเลี้ยง

2. สอบถามถึง  ความพร้อมของผู้ที่จะรับบางแก้วไปเลี้ยง (เวลาที่จะให้กับบางแก้วในการเล่น ฝึกสอน และพาออกสังคม) และความพร้อมของครอบครัว รวมทั้งที่อยู่อาศัย

3. ขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรของผู้รับบางแก้วไป เพื่อติดตามความเจริญเติบโตของหลานเรา และช่วยเหลือแนะนำแก่ผู้เลี้ยงใหม่ตามความจำเป็น

4. รับบางแก้วที่มีปัญหา  จากตัวสุนัขเอง กลับคืนมาบริหารจัดการโดยตนเอง เพื่อป้องกันมิให้บางแก้วถูกทิ้งเป็นสุนัขจรจัดให้เป็นภาระของสังคม

 


ตอบ: จรรยาบรรณในการเพาะพั นธุ์และการขายสุนัขบา ง แก้ว ฉบับชุมชนคนรักบางแก้ ว
โดย เพื่อน . - Saturday, 25 December 2004, 09:55PM
 

ทุกข้อรับได้หมดเลย แต่ ข้อ 4 (จรรยาบันในการจำหน่ายจ่ายแจก)นี่ซิ ถ้าเป็นปัญหาที่ ตัวสุนัขเรา เช่น เป็นโรคที่เกิดจากกรรมพันธุ์ ละก็ รับคืน ก็ ไม่ใช่ปัญหา แต่ควรกำหนดระยะเวลาหน่อยนะครับ ไม่ใช่ว่า เอาสุนัขเราไป 5 เดือน เลี้ยงสุนัขเราจนผิดรูปผิดร่าง หรือเอาไปถูกรถชนมาขาพิการ แล้วเอาคืนบอกว่าสุนัขไม่ดีคุณเอาคืนไปเอาตังมา ปัญหายังนี้อย่านึกว่าไม่มีนะครับ เพื่อนผมขายลูกสุนัขไปได้ 7 วัน ผู้ซื้อโทรกลับมาว่าไม่อยากเลี้ยงแล้วขอส่งคืนลูกสุนัข เพื่อนผมก็ไม่ได้ว่าอะไรให้เอาลูกสุนัขกลับมา ผู้ซื้อก็รีบเอาลูกสุนัขกลับมาคืนแต่วันนั้นเพื่อนผมไม่อยู่บ้าน ก็เลยบอกเขาว่าให้ฝากลูกสุนัขไว้กับแม่บ้านก่อน เขาก็เอาลูกสุนัขมาฝากไว้กับแม่บ้านเรียบร้อยแล้ว เขาก็โทรไปบอกเพื่อนผมว่าต้องคืนเงินทันที เพื่อนผมก็บอกว่าพรุ่งนี้จะโอนเงินให้ เขาบอกว่าไม่ได้ต้องคืนทันที เพื่อนผมก็เลยตัดปัญหาโอนเงินคืนเขาไป พอกลับมาถึงบ้านเห็นลูกสุนัขแล้วอยากบอกว่า ผู้ซื้อใจร้ายมากๆ ลูกสุนัขโดนรถทับขาหลังเสีย 2 ข้าง ซึ่งปัจจุบันลูกสุนัขตัวนี้ก็ยังมีชิวิตอยู่และอยู่ในความดูแลของเพื่อนผม ในกรณีอย่างนี้เป็นแค่เพียงตัวอย่างเท่านั้น หรือว่าเอาลูกสุนัขที่น่ารักของเราไปเลี้ยงเป็นปีๆจนสติแตก ใครก็ไม่สามารถดูแลได้ แล้วเอามาส่งคืน บอกว่าลูกสุนัขที่คุณขายมาเป็นสุนัขที่ใช้ไม่ได้เอามาคืน หรือคุณช่วยหาบ้านให้เขาหน่อย อย่างนี้ทำยังไงดีละครับ ผมว่าต้องมี เงื่อนเวลา เป็นตัวกำหนดด้วยครับ

แต่ถ้าเป็นการรับคืนใน กรณีที่มีข้อบกพร่องร้ายแรงตามมาตรฐานสายพันธุ์ ยังนี้ผู้ขายต้อง รับผิดชอบตลอดอายุ ก็ยังไหวเลยครับ

ตอบ: จรรยาบรรณในการเพาะพั นธุ์และการขายสุนัขบา ง แก้ว ฉบับชุมชนคนรักบางแก้ ว
โดย ป้าชัช swine - Saturday, 25 December 2004, 10:45PM
 

ขอบคุณคุณจิตติ คุณประพันธ์ และคุณเพื่อนบางแก้วเป็นอย่างยิ่งที่สนองรับจรรยาบรรณในการเพาะพันธ์และจำหน่ายจ่ายแจกสุนัขบางแก้วที่ป้าชัชสรุปมาจากกระทู้ที่ป้าวิแปลมาจากจรรยาบรรณของสมาคมไทยบางแก้วอเมริกา

สำหรับรายละเอียดของจรรยาบรรณแต่ละข้อคงต้องการความร่วมมือจากทุกท่านเข้ามาเป็นผู้กำหนด เช่น คุณจิตติเสนอคุณวิเชียรให้คงการเอกซเร่ย์ข้อสะโพกไว้ หรือที่คุณประพันธ์ปรับแก้จรรยาบรรณการขายข้อ 4 ให้เป็นการรับคืนเฉพาะเมื่อสุนัขผิดปกติ และในข้อเดียวกันคุณเพื่อนบางแก้วเสนอกำหนดระยะเวลาในการรับคืน เป็นต้น

ป้าวิกะป้าชัชคงทำหน้าที่เป็นผู้ปั้นตุ๊กตามาให้ทุกท่านช่วยแต่งหน้าทาปากให้มันสวยงามสมกับที่ใจเราอยากได้กันนะคะ

เสนอความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะ ๆ นะคะ จะได้เป็นจรรยาบรรณของบางแก้วที่ทุกคนร่วมกันคิดค่ะ

ตอบ: จรรยาบรรณในการเพาะพั นธุ์และการขายสุนัขบา ง แก้ว ฉบับชุมชนคนรักบางแก้ ว
โดย carnivore ...The Alpha Wolf - Saturday, 25 December 2004, 10:57PM
 

เรียนคุณ เพื่อนบางแก้ว......ปัญหานี้ ก็ไม่ได้ถูกมองข้ามค่ะ  ยังมีข้อกำหนดข้อแรก  ที่กำหนดให้เป็นข้อที่มีความสำคัญลำดับที่ 1  ของการจำหน่ายจ่ายแจก      ไว้แล้วดังนี้ค่ะ 

 1. ผู้เพาะพันธุ์ พึงพิถีพิถันเลือกเฟ้น ผู้ที่สุนัขไทยบางแก้วของเขาจะต้องไปอยู่ด้วย หรือผู้ซื้อ อย่างระมัดระวังที่สุด

และ....

 4. ผู้เพาะพันธุ์ พึงทำสัญญา ระบุรายละเอียด และเงื่อนไขในการ ซื้อ-ขาย ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อสามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง สำหรับผู้เพาะพันธุ์ และผู้ซื้อ

ซึ่งสามารถระบุรายละเอียดเงื่อนไขในการส่งมอบสัตว์ที่จำหน่ายจ่ายแจกออกไปลงไว้ด้วย   เช่น.....

 g. ให้ผู้ซื้อ นำสุนัขไปตรวจสุขภาพ โดยสัตวแพทย์ที่เลือกเอง หากพบว่า สุนัขมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ให้ผู้ซื้อ นำสุนัขกลับมาส่งคืน ภายใน 72 ชั่วโมง โดยทางผู้เพาะพันธุ์จะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และคืนเงินทั้งหมดให้ผู้ซื้อ

ตอบ: จรรยาบรรณในการเพาะพั นธุ์และการขายสุนัขบา ง แก้ว ฉบับชุมชนคนรักบางแก้ ว
 

ถึงเพื่อน ๆ บางแก้วทุกท่านครับ

ผมยินดีรับคำนิยามดังกล่าวไปติดที่ฟาร์ม และจะประชาสัมพันธ์ทางวิทยุอีกทางหนึ่งครับ


ตอบ: จรรยาบรรณในการเพาะพั นธุ์และการขายสุนัขบา ง แก้ว ฉบับชุมชนคนรักบางแก้ ว
โดย Pingpong \(-_-)/ - Wednesday, 29 December 2004, 10:53AM
 
ต้องขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมออกความเห็นมากมายโดยเฉพาะบรีดเดอร์มืออาชีพทั้งหลาย    คงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะให้บรีดเดอร์หรือชมรมสมาคมต่างๆได้ใช้เป็นแบบอย่างในการรณรงค์เพื่อให้สมาชิกปฎิบัติให้ถูกจรรยาบรรณ
อยากให้ป้าชัชช่วยสรุปอีกทีดีใหม่   แล้วผมจะไปหากรอบสวยๆมาใส่ให้ทำเป็น pdf file ให้ทุกท่านนำไปติดไว้ที่คอกหรือร้านค้า   แล้วถ่ายรูปมาแปะไว้ที่เว็บชุมชนคนรักบางแก้วนี้   เพื่อเป็นแบบอย่างให้บรีดเดอร์ท่านอื่นทำตาม   และผู้ซื้อจะได้เกิดความตะหนักมากขึ้น
ต้องขอบคุณป้าวิที่ไม่โกรธเคืองเอาเรื่อง    ก็คงไม่มีคราวหน้าแล้วครับ   จะรีบเอาปิงปองไปทำหมัน
แต่ยังมีประเด็นเกี่ยวกับหมาบ้านและบรีดเดอร์สมัครเล่นตามบ้านที่อาจจะต้องพูดคุยให้ชัดเจนว่า   ควรจะหาคู่ให้สุนัขตนเองหรือไม่อย่างไร
ขออนุญาตนำความเห็นของแมบู่มาแปะไว้ตรงนี้ให้ถกเถียงกันหน่อย
สำหรับผู้ที่เลี้ยงบางแก้วอยู่แล้ว ถ้าคุณเลี้ยงได้ดี หมามีอารมณ์มั่นคง ไม่ดุพร่ำเพรื่อโดยไม่มีเหตุผล ก็ช่วยกันมาเขียนประสบการณ์ วิธีเลี้ยง สถานที่ การเตรียมคนในบ้าน ให้อ่านกันมากๆ และที่สำคัญ กรณีที่หมาไม่มีใบเพ็ด อย่าบรีดหมาเลยค่ะ เพราะหากลูกหลานหมามีตัวใดตัวหนึ่งที่มีลักษณะด้อย ไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจ เราไม่สามารถสืบได้ว่ามาจากไหน จากพ่อแม่ปู่ย่าตายายสายไหน ทำให้โอกาสที่จะพัฒนาพันธุ์น้อยลงไปอีก หากอยากได้หมามาเลี้ยงเพิ่ม ซื้อดีที่สุดค่ะ เลือกสีเลือกเพศเลือกคอกได้ด้วย ใครทำได้แบบนี้ถือว่ารักบางแก้วจริงค่ะ

สำหรับมือสมัครเล่นที่บรีดบางแก้วออกไปแล้ว ถ้าบางแก้วของคุณไม่มีใบเพ็ด คุณสามารถแสดงความรับผิดชอบได้โดย จำหน่ายจ่ายแจกลูกหมาแต่เฉพาะกับคนที่คุณรู้ว่าเลี้ยงได้แน่ ติดตามดูพฤติกรรมของลูกหมาทุกตัว อย่าบรีดอีก และแนะนำผู้เลี้ยงว่าอย่าบรีดลูกหมา โดยให้เหตุผลว่า คุณไม่ทราบว่าลูกหมามีลักษณะด้อยอยู่ในยีนหรือไม่ และถ้าผู้เลี้ยงไม่ยินดีเลี้ยงหมานั้นอีกต่อไป คุณสามารถแสดงความรับผิดชอบเช่นเดียวกับบรีดเดอร์อาชีพ ด้วยการรับหมากลับมา หรือหาที่อยู่ใหม่ให้หมา ถ้าจะต้องนำหมาไปไว้ในสถานสงเคราะห์ ก็ควรจ่ายค่าเลี้ยงดูแก่หมานั้นตลอดชีวิต เพราะการบรีดลูกหมาเท่ากับคุณเป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตเขาด้วย เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องรับผิดชอบตลอดไป

อยากให้ผู้เลี้ยงและบรีดเดอร์ของบางแก้วร่วมมือกัน เพื่อขจัดปัญหาที่มีอยู่ในขณะนี้ให้หมดไปเสียก่อน บางแก้วจะได้เกิดก่อนดับ แต่ถ้าไปนึกถึงความเป็น "สินค้า" นึกถึงรายได้ นึกถึงผลกำไร แสดงว่าคุณยังไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นบรีดเดอร์ค่ะ
จากคุณ : แม่บู่ - [ 12 ม.ค. 47 20:33:50 A:80.56.150.218 X: ]

ตอบ: จรรยาบรรณในการเพาะพั นธุ์และการขายสุนัขบา ง แก้ว ฉบับชุมชนคนรักบางแก้ ว
โดย Pingpong \(-_-)/ - Wednesday, 29 December 2004, 11:09AM
 
แวะไปเยี่ยมเว็บคุณ Jill มา   มีบทความที่น่าสนใจอยู่เลยเอามาฝากกัน
มีข้อโต้แย้งจากบรีดเดอร์มือสมัครเล่นอยู่มากมาย  ซึ่งแต่ละข้อ  ก็คล้ายกับความคิดของหลายๆคนรวมทั้งของผมด้วย  เช่น
Everyone who has owned a dog has thought about having a litter of puppies. Here are some of the most common reasons pets owners give when asked why they want to breed their pets, along with a few facts that need to be considered.
1. "My dog has AKC papers. It should be bred."
2. "I paid $XXX.XX dollars for him/her. I'd like to make that back."
3. "You need to let them have a litter before they are spayed." or "I want her to experience motherhood."
4. "But I don't want to rob my dog of his manhood. He won't hunt or guard the house."
5. "But if I have my pet fixed he (or she) will get fat!"
6. "I want my children to witness the miracle of life."
7. "I work all day, but I don't need to worry about being there when she whelps. Back on the farm, our dog had her puppies out in the barn and no one ever helped."
8. "The vet says my dog is perfectly healthy."
9. "We're not interested in doing all that testing. All we want to do is have a litter of puppies. We're not going to show or anything, in fact, we aren't even going to sell the puppies. We are going to give them away. All the neighbors said they'd take one. Besides, what harm is there in one litter of puppies?"
10. "But Poopsie is such a wonderful pet, we want to get a puppy out of him/her."
11. "I'm not interested in showing. Dog shows are just beauty contests. I want to breed real working dogs for hunting (or herding or police work, guard work, etc.). Besides, I heard that dog shows are nothing but politics."
12. "My dog has 'champion bloodlines'. his father (or mother, grandfather, great-grandmother, etc.) was a champion."
ลองไปอ่านคำชี้แจงที่ลิงก์ข้างล่างนี้นะครับ http://www.barkarian.com/litter2.htm
 จะได้ถือโอกาสแวะไปเยี่ยมบ้านคุณ Jill ด้วย  แล้วดูว่า  บางแก้วในอเมริกาจะเกิดหรือจะดับ
ตอบ: จรรยาบรรณในการเพาะพั นธุ์และการขายสุนัขบา ง แก้ว ฉบับชุมชนคนรักบางแก้ ว
โดย carnivore ...The Alpha Wolf - Wednesday, 29 December 2004, 11:46AM
  ขอบคุณคุณวิเชียรมากเลยค่ะ    ที่อุตส่าห์ไปขุดหาบทความอันมีคุณค่านี้จนเจอ     ทั้งหมดที่คุณแม่บู่กล่าวไว้ในบทความนี้  คือทั้งหมดที่ป้าวิคิดและอยากจะขอร้อง  ให้คนเลี้ยงหมาทุกคน  ลองค่อยๆคิดตามด้วยค่ะ
ตอบ: จรรยาบรรณในการเพาะพั นธุ์และการขายสุนัขบา ง แก้ว ฉบับชุมชนคนรักบางแก้ ว
โดย carnivore ...The Alpha Wolf - Wednesday, 29 December 2004, 12:29PM
 

"อยากให้ผู้เลี้ยงและบรีดเดอร์ของบางแก้วร่วมมือกัน เพื่อขจัดปัญหาที่มีอยู่ในขณะนี้ให้หมดไปเสียก่อน บางแก้วจะได้เกิดก่อนดับ แต่ถ้าไปนึกถึงความเป็น "สินค้า" นึกถึงรายได้ นึกถึงผลกำไร แสดงว่าคุณยังไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นบรีดเดอร์ค่ะ "   

ข้อความโดนใจจากคุณแม่บู่  ที่อยากให้อ่านกันหลายๆเที่ยว  แล้วคิดตามให้หนักๆ

ส่วนเรื่องของ บางแก้วในอเมริกา  นั้น   ไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่  เพราะเขาสร้างกฏระเบียบ ตีกรอบล้อมเอาไว้ก่อนที่จะเริ่มการขยายพันธุ์    ถ้าจะมีการแหกกฏไปบ้าง ก็คงเป็นชนกลุ่มน้อยที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมของเขา     อย่างน้อย  คนที่มีความคิดเห็นอย่างที่นำมาแสดงไว้ข้างบนนี้  ก็คงไม่ได้รับการยอมรับ  ให้เป็นเจ้าของ หมาบางแก้ว ของ TBDCA   ตามหลักจรรยาบรรณ ข้อแรกเกี่ยวกับการ ขาย

อย่างไรก็ตาม  คำตอบในเรื่องนี้  ก็มีให้เห็นอยู่ที่ตอนท้ายของ ลิ้งค์ที่คุณวิเชียรให้ไว้ค่ะ.....

   

According to Mr. Ken Marden, past president of the American Kennel Club, the only reason a dog or bitch should be bred is for the betterment of the breed. Only dogs that have proven themselves to be of superior quality in the show ring, obedience ring, field or tracking trials and tests, etc. and have been tested clear of inheritable problems should be bred.

Every year 40,000 pets pass through the Travis County Humane society. Only approximately 10,000 are adopted. This means 30,000 pets are killed each year in Travis county alone. A frightening fact is that roughly 22% of the dogs are purebred! Obviously there are more than enough pets in this world all ready and anyone who is breeding "just pets" is doing a horrible injustice to the very animals they profess to love!

If the pet owner truly wants to breed dogs, he or she needs to start by spaying or neutering the pet they own and purchasing a high-quality animal from a respected, responsible show breeder.

The pet owner needs to be prepared to do all the medical testing to rule out hereditary problems in that animal. The owner should also be prepared to exhibit that animal in show and/or working trials and tests to make sure it is the quality to be bred. This means a considerable outlay of time and money. If the pet owner is not willing to do this then he or she should not consider breeding. If the pet owner if willing, then they will discover a wonderful new sport; the sport of purebred dogs.


ตอบ: จรรยาบรรณในการเพาะพั นธุ์และการขายสุนัขบา ง แก้ว ฉบับชุมชนคนรักบางแก้ ว
โดย วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา - Wednesday, 29 December 2004, 04:46PM
 

Sorry, the keyboard just suddenly can not type in Thai. I do really hope that this จรรยาบรรณ will come true soon. A lot of devotion from a lot of people here are worth so much and should earn a very high respect.

Thai culture and American is a bit difference. Even in US, there are still a puppy mill (just read from the web linked above). In Thailand, we should also change the attitude of buyer too. I still remember, when I was a child, I wanted only a small puppy, any puppy, not necessary to be purebred.

Sometimes ago, before I got into this web, I want a purebred dog but not necessary show dog. The price did matter.

I have to say that it took me a while in this web that make me believe that good dog should come with a suitable price. The problem at least for someone like me lie here. Is a good dog that expensive? (well, if for the high quality breeders, this is not the case but who can tell the new buyer?) It is good here "แต่ถ้าไปนึกถึงความเป็น "สินค้า" นึกถึงรายได้ นึกถึงผลกำไร แสดงว่าคุณยังไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นบรีดเดอร์ค่ะ" in the breeder side. But for the buyer only knowledge and information can enlight them. As we can see a lot of stray dog around in everywhere, it may be difficult to get the buyer to recognize the important of purebred with better quality.

ตอบ: จรรยาบรรณในการเพาะพั นธุ์และการขายสุนัขบา ง แก้ว ฉบับชุมชนคนรักบางแก้ ว
โดย I love Bangkaew - Thursday, 30 December 2004, 08:14AM
  สวัสดีค่ะ คุณ วิเชียร
นัทไม่สามรถล๊อคอินเข้าตอบกระทู้คุณได้ค่ะ แต่ก็ได้อ่านข้อความของคุณแล้ว
ก็เป็นแนวทางที่ดีค่ะ
ขอบคุณน่ะค่ะ ที่เห็นเว็บของนัทมีความหมาย
ยินดีนำข้อความจรรยาบรรณในการเพาะพันธุ์และการขายสุนัขบางแก้วไปลงที่เว็บค่ะ 
นัทได้รับโทรศัพท์ประเภทเลี้ยงสุนัขบางแก้วไม่ไหว จะให้นัทมีเยอะมากๆเลย
บางทีนัทก็รับ ( แต่ก็ไปให้คนที่ต้องการจริงๆ ต่อน่ะ ) บางทีก็บอกปัด
เพราะนัทรู้ดีว่า สุนัขบางแก้ที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็ก นอกกลุ่ม
เขาจะไม่ยอมรับ และจะทะเลาะกัน คุณวิเชียรได้รับการฝากเลี้ยง และยกให้เยอะใหมค่ะ
นี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกัน ผู้ที่จะเลี้ยงสุนัขบางแก้ว จริงๆแล้ว
ใจเขาต้องรักและชอบพอมันจริงๆ แต้องรู้จักนิสัยที่แท้จริงของบางแก้วด้วยน่ะ
ไม่งั้นคนที่ซื้อเขาไป ก็จะทอดทิ้งเขา ไม่สนใจ ปล่อยให้เขาเป็นสุนัขจรจัด
ในที่สุดก็ติติง หาว่าสุนัขบางแก้วเป็นสุนัขที่ดุ ทำลายข้าวของ
เขาลืมนึกไปว่าสุนัขบางแก้วเขาเป็นยังไง นัทว่ามันขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดู
การเอาใจใส่ดูแลเขาด้วยน่ะ เขาเป็นสุนัขที่ฉลาด เชื่อฟัง เรียนรู้เก่ง
ถ้าเราฝึกเขาดีๆ ใกล้ชิดเขา คุณก็จะได้สุนัขบางแก้วเป็นเพื่อนที่ดีมากๆเลยล่ะ
นัทก็คงแสดงความคิดเห็นผ่านอีเมล์คุณวิเชียรไปล่ะกันค่ะ
นัท
ตอบ: จรรยาบรรณในการเพาะพั นธุ์และการขายสุนัขบา ง แก้ว ฉบับชุมชนคนรักบางแก้ ว
โดย Pingpong \(-_-)/ - Thursday, 30 December 2004, 08:47AM
 
สวัสดีครับ คุณนัท
        ขอบคุณครับ   ได้โพสต์ที่กระทู้ให้แล้ว  คุณนัทสามารถร่วมแสดงความเห็นได้โดยสมัครสมาชิกหรือใช้ชื่อและรหัสเป็น test และ test ก็ได้ครับ   อยากให้มาเล่าเรื่องราวประสพการณ์การเลี้ยงสุนัขให้เพื่อนๆได้ฟังมากๆครับ   ดีใจที่เว็บคุณนัท http://www.geocities.com/dogthai2000/ ยังยืนหยัดอยู่   ในขณะที่หลายๆเว็บล้มหายตายจากไปก็เยอะ
        การมีเว็บบางแก้วเยอะๆบนอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ดีครับ  ลองไปค้นคำว่า bangkaew ใน google.com ดูซิ  ผมพยายามสร้างเว็บให้กับสมาชิกทุกคน   ใครพอมีกำลังทรัพย์ก็ขอให้บริจาคเข้าโครงการร่วมสานฝันสร้างบ้านพักพิงเพื่อสุนัขบางแก้ว   ตั้งแต่เบอร์โทรศัพท์ผมหลุดออกไป ก็มีคนโทรมาจะยกบางแก้วให้เลี้ยงเยอะเหมือนกัน  ก็ต้องคอยชี้แจงว่าที่บ้านไม่ได้รับเลี้ยง  ให้เขาลองมาศึกษาแนวทางแก้ปัญหาจากในเว็บนี้   ถ้าไม่ไหวจริงๆ  ก็แนะนำให้เขาติดต่อคุณอ็อดที่บ้านพักสัตว์เลี้ยงนิรมลที่ร่วมทำโครงการบ้านพักพิงฯอยู่   แต่รู้สึกว่าคุณอ็อดจะทำไม่ไหวอยู่แล้วเหมือนกัน   คิดว่าคงต้องพยายามแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ   เลยเป็นที่มาของโครงการจรรยาบรรณในการเพาะพันธุ์และการซื้อขายสุนัขบางแก้ว
       เดี๋ยวคิดว่า ป้าชัชคงเข้ามาดูเนื้อหาให้อีกรอบ   ปีใหม่นี้  คงได้แจกจ่ายออกไป
       ยินดีที่ได้คุณนัทมาเป็นแนวร่วมครับ
วิเชียร
ตอบ: จรรยาบรรณในการเพาะพั นธุ์และการขายสุนัขบา ง แก้ว ฉบับชุมชนคนรักบางแก้ ว
โดย ป้าชัช swine - Saturday, 1 January 2005, 11:06AM
 

เรียน เพื่อน ๆ ทุกท่าน

สวัสดีปีใหม่ชาวชุมชนทุกท่าน ปี 2548 นี้ ป้าชัชขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดคุ้มครองทุกท่านให้มีความสุข ความเจริญ มีความปรารถนาดี ๆ อะไร ก็ให้ได้รับสิ่งนั้นทุกประการ และขอให้พระและความดีที่ท่านทำมาคุ้มครองทุกท่านให้ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวงด้วยยินดี

ขอบพระคุณทุกท่านที่เห็นความสำคัญของจรรยาบรรณในการเพาะพันธุ์บางแก้ว และสมัครเข้ามาเป็นผู้รักษาจรรยาบรรณ และจากการที่คุณวิเชียรไปโพสในพันทิพก็ได้รับการคำชมเชยจากผู้อ่านในเว็บนั้น http://www.pantip.com/cafe/jatujak/topic/J3204729/J3204729.htmlที่เห็นว่าผู้เลี้ยงบางแก้วได้ริเริ่มพัฒนาการเพาะพันธุ์แล้ว ซึ่งป้าชัชคิดว่าพวกเราเป็นกลุ่มแรก ๆ ของผู้เลี้ยงสุนัขทุกพันธุ์นะที่ตระหนักถึงเรื่องนี้ก่อนใคร

สำหรับการเตรียมเนื้อหาจรรยาบรรณนั้น คุณป้าวิได้แปลไว้ให้เกือบหมดแล้ว ในฐานะที่คุณวิเชียรสามารถเข้าถึงกระทู้เก่า ๆ ได้ง่ายกว่าป้าชัช ขอความกรุณาคุณวิเชียรช่วยรวบรวมคำแปลของป้าวิประยุกต์เข้ากับของคุณแม่บู่ แล้วเขียนด้วยสำนวนง่าย ๆ เป็นจรรยาบรรณในการเพาะพันธุ์และจำหน่ายจ่ายแจกบางแก้วฉบับชุมชนด้วย จากนั้นโพสลงในเว็บนี้เพื่อให้ชาวชุมชนช่วยกันปรับแก้ข้อความ รวมทั้งป้าวิกะป้าชัชจะเข้ามาช่วยเป็นรายแรก ๆ ค่ะ

ตอบ: จรรยาบรรณในการเพาะพั นธุ์และการขายสุนัขบา ง แก้ว ฉบับชุมชนคนรักบางแก้ ว
โดย carnivore ...The Alpha Wolf - Saturday, 1 January 2005, 11:23AM
 

สวัสดีปีใหม่ค่ะ สมาชิกชุมชนคนรักบางแก้วทุกท่าน

คุณวิเชียร....ป้าวิคอยอ่าน ร่าง หลักจรรยาบรรณในการเพาะพันธุ์ และ จำหน่ายจ่ายแจกบางแก้ว   ฉบับของ ชุมชนคนรักบางแก้ว   ของคุณวิเชียรอยู่อย่างใจจดใจจ่อเลยนะคะ      เป็นกำลังใจให้ค่ะ

ตอบ: จรรยาบรรณในการเพาะพั นธุ์และการขายสุนัขบา ง แก้ว ฉบับชุมชนคนรักบางแก้ ว
โดย ไตรสิทธิ์ . - Monday, 3 January 2005, 12:09AM
 
ทำการบ้านมาให้แล้วนะครับ   ช่วยกันดูอีกสักรอบ
ผมเอาของป้าชัชเป็นหลัก    แล้วปรับแก้ตามความเห็นของแต่ละท่านลงไป
เรื่องผสมสายใกล้ชิดกัน   ไม่แน่ใจว่าจะใส่ดีหรือเปล่า   อาจมีผู้โต้แย้งได้  บางกรณี ทำได้
เรื่องสายดุ กับ สายไม่ดุ  ไม่รู้จะแยกแยะอย่างไร   เราคงไม่ไปกีดกันสายดุ   แต่ขอให้ดุอย่างมีเหตุผลอย่างที่ป้าชัชว่า
เรื่องลักษณะด้อย เกรงว่าจะยกตัวอย่างได้ไม่ครอบคลุม  เลยเขียนเป็นว่า ไม่ได้มาตรฐาน
เรื่องนิสัยใจคอที่เป็นด้านลบ   ไม่แน่ใจว่าลบอย่างไร   หรือเป็นปกติของหมาบางแก้ว  เลยตัดออก
เพิ่ม

ข้อ 4. จำหน่ายลูกสุนัขออกจากคอกได้  ต่อเมื่อลูกสุนัขมีอายุอย่างน้อย 8 สัปดาห์

แก้

ข้อ 5.หากพบว่าสุนัขมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ให้ผู้รับสุนัขไปนำสุนัขกลับมาส่งคืน ภายใน 72 ชั่วโมง โดยทางผู้เพาะพันธุ์จะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และคืนเงินทั้งหมดให้ผู้รับสุนัขไป

ช่วยคลิกดูทีแนบมาด้วยครับ
ตอบ: จรรยาบรรณในการเพาะพั นธุ์และการขายสุนัขบา ง แก้ว ฉบับชุมชนคนรักบางแก้ ว
โดย ไตรสิทธิ์ . - Monday, 3 January 2005, 08:20AM
 
ขึ้นกระทู้ใหม่แล้วที่
 จรรยาบรรณในการเพาะพั นธุ์และการขายสุนัขบาง แก้ว ฉบับชุมชนคนรักบางแก้ ว ตอนที่ 2
Re: ตอบ: จรรยาบรรณในการเพาะพั นธุ์และการขายสุนัขบา ง แก้ว ฉบับชุมชนคนรักบางแก้ ว
โดย ^.".^ Jill - Tuesday, 4 January 2005, 03:55AM
  Yes, it is very true. We have problems with puppy mills (commercially producing dogs)& backyard breeders (uneducated pet owners) that cause pet overpopulation. The article on my web page was written by my friend, Sheri Graner Ray, in an attempt to help educate buyers. If buyers realize they can get the breed of dog they want from a reputable breeder who will not over charge them, give them health guarentee & will take back the dog if unwanted~ they buy from them. Buyer often assumed that the words "Show" & "Quality" meant they were going to have to pay too much for the dog. Most of us (show breeders) charge less for our pups than the Puppy mills & Backyard breeders...even with the fact we check health, temperment, & show our dogs. It just shows how much the mark up is in retail for a puppy mill dogs. Backyard breeders then set their price by what they seen them sold for in the pet stores. So, we educate the buyers & let them know they paying too much & getting no assurance... then the demand for those dogs dwindles. Also, if we encourage buyers to get dogs from dedicated breeder who educates buyer as to what they are getting in the breed...there are less to take back. In 20 years of breeding & showing I have only needed to take back 2 dogs. This is becuse I do not just let everyone who thinks the dogs are pretty, buy one. I let them know the behavior & temperment, how to raise it & train it to be part of the household. Millers & Backyard breeders will sell to anyone who has the money. When the dog is sick or has training problems... they do not help. So, the buyers get rid of it & go buy another. So, with out education the problem continues & grows.
ตอบ: Re: ตอบ: จรรยาบรรณในการเพาะพั นธุ์และการขายสุนัขบา ง แก้ว ฉบับชุมชนคนรักบางแก้ ว
โดย วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา - Tuesday, 4 January 2005, 03:16PM
 

Thank you very much krub. I always thought that the breeders would certainly charge more (not all of them of course. it depends on quality, let put it this ways). On the buyer side, if they really know exactly what they want and expect, that would solved all the problems. Demand and supply follows the market. But good educated demand can help getting good supply too (also ged rid of the bad supply.)

ตอบ: จรรยาบรรณในการเพาะพั นธุ์และการขายสุนัขบาง แก้ว ฉบับชุมชนคนรักบางแก้ ว
โดย Pingpong \(-_-)/ - Monday, 2 May 2005, 10:02AM
 

ไปเยี่ยมเว็บบ้านบางแก้วมา  เห็นมีการรณรงค์เรื่องจรรยาบรรณด้วย   ต้องขอขอบคุณคุณประพันธ์  แห่งบ้านบางแก้ว

http://www.banbangkaew.com/

 

หลักจรรยาบรรณ ในการผสมพันธุ์สุนัขบางแก้ว

1. ไม่นำลูกพ่อแม่เดียวกันผสมกันโดยเด็ดขาด รวมทั้งไม่นำสุนัขที่ไม่รู้ประวัติพ่อแม่ผสมโดยเด็ดขาด (เพราะอาจเป็นลูกพ่อแม่เดียวกัน) อ่านต่อ...

หลักจรรยาบรรณในการจำหน่ายจ่ายแจกลูกสุนัข

1. ชี้แจงอย่างละเอียดถึง นิสัยใจคอทั้งในด้านบวกและลบ และการปฏิบัติเลี้ยงดูบางแก้วอย่างถูกวิธีให้ผู้ที่จะรับเลี้ยงทราบก่อนที่จะตัดสินใจรับบางแก้วไปเลี้ยง อ่านต่อ...